Nyheter

De får projektstöd av Jämy 2020

Nio organisationer får del av Jämställdhetsmyndighetens projektstöd 2020. Totalt sökte 90 organisationer om projektstöd under året. Årets anslag uppgick till 7 miljoner.

– Vi ser ett stort engagemang från civilsamhällets organisationer för att driva jämställdhetsprojekt, hitta nya innovativa metoder och ta nya grepp för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Det är mycket glädjande och intresset ökar för varje år. Samtidigt ökar också konkurrensen om de medel som finns att fördela och kraven på projekten blir allt högre, säger Jane Isaksson, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Jämställdhetsmyndigheten har i år särskilt prioriterat insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt stressrelaterad psykisk ohälsa bland unga kvinnor. Fem av de nio beviljade bidragen berör de här särskilda prioriteringarna.

Organisationerna som erhållit stöd:

ActionAid International Sweden

Projektnamn: Attitydförändringar för att stoppa kvinnlig könsstympning

Beviljat belopp: 902 000 kronor

ActionAid International Sweden får bidrag för att år två arbeta med ett projekt vars syfte är att minska förekomsten av kvinnlig könsstympning.

DHR

Projektnamn: Att vara kvinna med funktionsnedsättning är att inte finnas

Beviljat belopp: 902 000 kronor

DHR får bidrag för att under perioden arbeta med ett projekt vars syfte är att med filmer belysa att kvinnor med funktionsnedsättning på olika vis osynliggörs i arbetslivet och i samhället generellt.

Hela Människan i Malmö, Noomi

Projektnamn: ThaiWISE

Beviljat belopp: 934 000 kronor

Hela Människan i Malmö Noomi får bidrag för att arbeta med projektet ThaiWISE vars syfte är att stärka egenmakten hos kvinnor i thaimassageindustrin för att självständigt kunna förändra sin livssituation.

Jordens Vänner

Projektnamn: En seri(e)ös väg till klimaträttvisa

Beviljat belopp: 802 000 kronor

Jordens vänner får bidrag för att arbeta med ett projekt som syftar till att belysa att jämställdhet är en förutsättning för klimaträttvisa samt hur klimatpolitiken påverkas negativt av traditionellt maskulina normer. Projektet riktar sig till allmänheten, mansgrupper och gymnasielever samt mansdominerade arbetsplatser och målgruppen har en aktiv roll i det.

Jämställd Utveckling Skåne

Projektnamn: Byggföräldrar

Beviljat belopp: 502 000 kronor

Syftet med projektet är att sprida kunskap om och öka engagemanget för jämställd föräldraledighet inom byggsektorn i Skåne, samt att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare att göra jämställda val kopplat till föräldraledighet. Det kommer att utföras inom byggbranschen med arbetsgivare och ombudspersoner som den primära målgruppen, och arbetstagare som den sekundära målgruppen. Utbildningsinsatser och workshops kommer att hållas för ombudspersoner och arbetsgivare/personer på ledande position/HR i mindre och medelstora företag där organisationen har identifierat de största behoven.

Make Equal

Projektnamn: Okej med dej?

Beviljat belopp: 902 000 kronor

Den övergripande målsättningen med ”Okej med dig” är att stärka samtyckeskulturen och vända perspektivet för vem som ansvarar för samtycket. Projektet vill ge pedagoger och vårdnadshavare verktyg för att tillsammans med barnen skapa en samtyckeskultur inom förskolan.

Pink Programming

Projektnamn: Kurs i jämställdhet

Beviljat belopp: 752 000 kronor

Pink Programming får bidrag för att genomföra ett projekt som syftar till att hjälpa IT-företag skapa bättre mångfald, främst genom mer balanserad könsfördelening. Pink Programming ska genomföra projektet genom att hålla utbildningar och leda en processplan mot en Pink Certifiering som ska kunna användas av företag för att visa att de aktivt arbetar för en mer inkluderande arbetsmiljö.

RF SISU Örebro län

Beviljat belopp: 552 000 kronor

RF SISU Örebro län får bidrag för att slutföra sitt projekt vars syfte är att öka jämställdheten inom idrotten genom möjliggörandet av samtal och diskussioner kopplade till stereotypa och destruktiva manlighetsideal inom idrotten. Med projektet ska medvetenheten öka och de miljöer som riskerar att reproducera mäns våld mot kvinnor reduceras.

RFSU Malmö

Projektnamn: Spektrum: Sex

Beviljat belopp: 752 000 kronor

Fortsättning på projekt som startade 2019. RFSU Malmö får bidrag för att under arbeta med ett projekt vars syfte är att främja jämställd sexuell hälsa och rättigheter samt förebygga sexuellt våld för personer med autismspektrumtillstånd.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV