Evenemang

An inside within another inside

19 JUNI-3 OKTOBER I SUNDBYBERG. Marabouparken är glada att presentera den första mer omfattande utställningen av den norska konstnären Eli Maria Lundgaards verk i Sverige. Här ingår både nyproducerade och äldre verk. Utställningen ’An Inside within Another Inside’ är en myllrande skulptural scen där kroppar – mänskliga och andra – ljudar, tränger sig på, löses upp och bjuder in till såväl vällust som obehag.

I utställningen visas bland andra filmverken ’Barbarian’ och ’A Home for Occupants’, vilka båda prövar organismers genomtränglighet och sammanblandning. De gestaltar ett förfrämligande av det bekanta, i mellanrummet som uppstår mellan fakta och fiktion. ’An Inside within Another Inside’ ger utryck för Lundgaards intresse för konsten som tvivel, tvetydighet, ambivalens och fråga. Det påträngande och inkräktande öppnar på samma gång upp för nyfikenhet och gemenskap.

Kroppens rörelser i sin omgivning, och rörelserna inuti kroppen, förändrar den. Allting utanför kroppen definierar dess yta och inre – även insidan kommer utifrån. I mötet med konsten blir du en annan.
Läs mer på vår hemsida.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vänligen notera att antalet besökare som kan vistas samtidigt i konsthallen är begränsat, värdar på plats överser detta. Vi ber om ert tålamod vid eventuella väntetider.

Evenemang av Marabouparken
Eli Maria Lundgaard
An Inside within Another Inside
19 juni–3 oktober
Onsdag–söndag klockan 12–16. Entré 100 kronor (pensionär/student 80 kronor)

*******

Eli Maria Lundgaard
An Inside within Another Inside
19 June – 3 October
Wednesday – Sunday 12 – 4pm. Admission 100 sek (pensioner/student 80 sek)

Marabouparken are pleased to present the first major exhibition with the Norwegian artist Eli Maria Lundgaard in Sweden, where both newly produced and older works are included. The exhibition ’An Inside within Another Inside’ is a teeming sculptural scene in which bodies – human and other –sound, intrude, transform and invite to both pleasure as well as unease.

Included in the exhibition are, among others, the video works ’Barbarian’ and ’A Home for Occupants’. Both of the films examine organisms’ permeability and confluence. They portray an alienation of the familiar, in the gap that occurs between fact and fiction. ’An Inside within Another Inside’ gives expression to Lundgaard’s interest in art as doubt, ambiguity, ambivalence and question. The intrusive and violent forges open a space for curiosity and community.

The body’s movement in its surroundings and the movements within the body, change it. Everything outside of the body define its surface and interior – even the inside comes from without. In the encounter with art you become another.

Further reading.

We follow the general guidelines from The Public Health Agency of Sweden. Please note that number of visitors in the gallery is restricted in order to prevent crowding. We ask for your patience in case there is a need to wait outside the gallery

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV