Kommentar

Minskande andel kvinnor i växande it-bransch

Utvecklingen inom it-branschen ökar behovet av jämställdhet, både för ökad lönsamhet och tillgång till kompens. Den slutsatsen drar Akavia, ett fackförbund för akademiker, i en ny rapport.

Enligt Akavia ökar efterfrågan på kvalificerad personal inom it-branschen i spåren av den accelererade digitalisering av både privatliv och arbetsliv som samhället genomgått under 2020. Omkring 70 000 nya behöver anställas fram till 2024 enligt Almega it och telekomföretagen. Under de kommande åren förväntar sig sex av tio arbetsgivare i SCB:s arbetskraftsbarometer brist på systemvetare och programmerare.

För att tillgodose efterfrågan behöver branschen behöver utvecklas vad gäller representativitet och mångfald, understryker Akavia: 
”Trots att branschen växer ökar inte andelen kvinnor i branschen. It- och telekomföretagen varnar att andelen kvinnor i medlemsföretagen minskar.”

Akavias rapport bygger på ett flertal rapporter om läget i branschen i Sverige och i USA. Gemensam nämnare för rapporterna är att de funnit icke-inkluderande arbetsplatskulturer, avsaknad av tid och möjlighet till utveckling, otydliga karriärvägar och okvalificerade arbetsuppgifter.

Genom att prioritera jämställdhetsarbete menar Akavia att kvinnors kompetens kan tas tillvara i större utsträckning.
”Ett systematiskt och aktivt arbete för att minska könsskillnaderna och öka jämställdheten kopplas också samman med ett ökat innovationsarbete, produktivitet och ökad lönsamhet”. skriver författarna till rapporten Jämställdhet inom it-branschen minskar kompetensbristen.