Krönika

Vi kan inte låta EU-länder dras ner i en auktoritär avgrund

Alice Bah Kuhnke.

”Att kommissionen låter bli att agera är i vår mening ett brott mot EU-fördragen. Nu gör vi verklighet av varningarna och tar nästa steg för att dra EU-kommissionen inför rätta i EU-domstolen”, skriver Alice Bah Kuhnke (MP).

Vi är många som är väl medvetna om, och tacksamma för,  att ett liv i Europa i en internationell jämförelse, är ett liv i frihet, trygghet och möjligheter. Vi lever helt enkelt i en av världens rikaste och mest demokratiska regioner. Samtidigt kommer rapport efter rapport om att utvecklingen, när det kommer till jämställdhet, hbtqi-rättigheter, mediafrihet och demokrati, går åt helt fel håll i flera EU-länder. Det får inte fortsätta.

Vi gröna i EU-parlamentet var i höstas drivande i förhandlingarna om ett verktyg som ska säkerställa att EU-länder som bryter mot rättsstatsprincipen straffas. Denna princip handlar om varje demokratis skyldighet att upprätthålla ett oberoende domstolsväsende som inte låter sig styras av pengar eller politiskt inflytande.

Principen är en grundförutsättning för att andra fundamentala värden, som icke-diskriminering och jämställdhet, ska kunna säkerställas. Verktyget kallas för rättsstatssmekanismen och trädde i kraft i januari i år. Detta innebär att EU-kommissionen nu kan villkora utbetalningar av EU-medel med motkrav om att medlemsländerna lever upp till rättsstatsprincipen.

Vi kan inte stillasittande se på hur Ungerns och Polens regeringar tillåts härja fritt och dra ner sina medlemsstater i den auktoritära avgrunden.

Sex månader efter att rättsstatssmekanismen kom på plats har EU-kommissionen fortfarande inte använt den. För mig är detta helt oförståeligt. Särskilt i ljuset av att kommissionens egen rapport från 2020 tydligt visar att bland annat Polen bryter mot rättsstatsprincipen.

Under våren har vi i EU-parlamentet gång på gång krävt att kommissionen ska gå från ord till handling och aktivera rättstatsmekansimen. Vi gav dem en deadline – 1 juni skulle ett förfarande vara inlett. Men den dagen passerade utan handling från kommissionens sida.

Vi kan inte stillasittande se på hur Ungerns och Polens regeringar tillåts härja fritt och dra ner sina medlemsstater i den auktoritära avgrunden.

Förra veckan enades en majoritet i  EU-parlamentet om att sätta ner foten. Att kommissionen låter bli att agera är i vår mening ett brott mot EU-fördragen. Nu gör vi verklighet av varningarna och tar nästa steg för att dra EU-kommissionen inför rätta i EU-domstolen.

De länder som bryter mot rättsstatsprincipen ska inte ha ett öre av skattebetalarnas pengar!

De som betalar priset för exempelvis Polen och Ungerns regeringars odemokratiska politik är kvinnor, hbtqi-personer och minoriteter, som just nu kämpar för sina allra mest grundläggande rättigheter i dessa länder. Vi ska stå på deras sida – inte fortsätta att fylla fickorna på deras auktoritära ledare.

De länder som bryter mot rättsstatsprincipen ska inte ha ett öre av skattebetalarnas pengar! Rättstatsmekanismen, som vi har kämpat hårt för att få på plats, är vår möjlighet att strypa deras tillgång till EU-medel omedelbart.

Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande, står inför ett avgörande vägval. Antingen kämpar hon med oss för rättsstatsprincipen – eller så lägger hon sig platt för auktoritära, värdekonservativa ledare i Polen och Ungern och ser på när demokratin undermineras i dessa länder. Om kommissionens ordförande inte väljer att agera riskerar hon EU:s framtid som ett demokratiskt projekt.

Alice Bah Kuhnke är EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och gruppledare för jämställdhetsutskottet, samt återkommande EU-krönikör i Fempers nyheter.

Nyheter

Posttraumatiskt stressyndrom hos åtta av tio i svensk sexindustri

Interiör från porrklubben Blue Vision i Stockholm.

Åtta av tio personer med erfarenhet av svensk sexindustri har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det visar en ny studie från Prostitution research and education (PRE).

Den ideella organisationen PRE bedriver forskning om prostitution, pornografi och trafficking, samt opinionsbildar för alternativ och vård till kvinnor i prostitution. PRE erbjuder även utbildning och konsultation till forskare, överlevande, allmänhet och beslutsfattare, med målet att avskaffa prostitution. I förra veckan presenterade de en studie

105 kvinnor och män med erfarenhet av den svenska sexindustrin intervjuades i den treåriga studie som USA-baserade ideella organisationen PRE publicerade förra veckan. 81 procent av dem har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Siffran sticker ut, konstaterar PRE, som i jämförelse lyfter fram att 29 procent av amerikanska krigsveteraner som deltagit i Irak-kriget fått diagnosen någon gång under sitt liv.

Andelen i studien som utsatts för våldtäkt inom svensk sexindustri är också hög, 84 procent. Förövarna uppges vara sexköpare, pojkvänner, hallickar, pornografiproducenter, porrskådespelare, porregissörer och porrkonsumenter.

Av studien framgår även att:

• 50 procent av respondenterna identifierar sig som svenskar, den andra hälften som invandrare eller med ”multietnisk kulturell bakgrund”.

• En tredjedel av dem som inte identifierade sig som etniskt svenska har upplevt rasistiska verbala kränkningar relaterade till deras hudfärg, kulturella eller religiösa bakgrund.

• 80 procent av all prostitution skedde i privata hem, hotell eller vid privata fester.

• 64 procent uppger att de har filmats eller fotograferats i prostitution utan att de har givit sitt samtycke till det.

• Bland de som medverkat i produktion av pornografi uppger 71 procent att de har tvingats att utföra sexuella handlingar de inte velat utföra.

• 27 procent har hindrats från att använda kondom under pornografiproduktion.

• Hälften av respondenterna har ägnat sig åt ”transaktionssex” eller ”överlevnadssex”, vilket enligt PRE återspeglar deras fattigdom och brist på alternativ.

Någon tydlig skillnad mellan hur man annonserar för pornografi eller sexköp finns inte, uppger de medverkande i studien.