Nyheter

Ny rapport om sexuell hälsa vid funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar löper ökad risk att utsättas för sexuellt våld, samtidigt som de sällan uppfattas som sexuella personer och deras sexualitet osynliggörs. 

Rapporten Vill du ligga med mig då? har tagits fram inom ramen för projektet Min sexualitet – min rätt, ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU som pågått i tre år med stöd av Arvsfonden. Resultaten bygger på den första kartläggningen i sitt slag av den sexuella hälsan bland personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar.

Över hälften uppger att de någon gång utsatts för sexuella övergrepp, två av fem har haft sex efter psykisk påtryckning och en femtedel har utsatts för sexuella handlingar, eller försök till, genom våld eller hot om våld.

Hanna Öförs, projektledare på Funktionsrätt Sverige, konstaterar att den ökade utsattheten redan var känd. Det nya som rapporten pekar på är sambandet mellan utsatthet och bristande tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter i praktiken.

– När nu även vår kartläggning bekräftar denna utsatthet och visar på kraftigt förhöjda siffror vill vi uppmana makthavare att lyfta in funktionsrättsperspektivet i arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. Vi menar att det behövs åtgärder som särskilt syftar till att stärka möjligheten att utkräva dessa rättigheter, säger Öfors i ett pressmeddelande.

Tre av fem medverkande i kartläggningen skattar sin sexuella hälsa som låg. Överlag är andelarna mycket högre än i Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning om sexuell hälsa SRHR 2017.
Målet med projektet är att bidra till en förbättring.

– Vi är stolta över att ha medverkat till den här unika kartläggningen. Alla har rätt till sin kropp och sexualitet, men så är inte fallet idag. Vår kartläggning visar att människor begränsas av samhällets syn på personer med funktionsnedsättningar. Det kommer till uttryck i allt från ökad utsatthet för våld till dejting och bemötande i vården. Lust, njutning och ömsesidighet ska inte begränsas av en funktionsnedsättning. Det här är en viktig rättighetsfråga för RFSU, säger Emma Güntner, projektledare för RFSU.

Över 2 100 personer med olika funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar har svarat de enkätundersökningar som Ipsos genomförde under våren 2021 och som ligger till grund för kartläggningen. Projektet har även samlat in berättelser från personer som berättat om sina erfarenheter av sex och relationer.

Ytterligare resultat:

• Gällande sexuell frihet uppger drygt hälften att de kunnat leva som de vill, och nära en femtedel att de inte alls kunnat leva sexuellt som de själva önskar.

• 56 procent upplever att funktionsnedsättningen påverkar deras sexualitet negativt medan 3 procent upplever att den påverkas positivt.

• Drygt hälften har erfarenhet av sexuella trakasserier och andra sexuella övergrepp eller ofredanden som att bli rörd, eller ha rört någon annans kropp, på ett sexuellt sätt mot sin vilja.