Nyheter

Lägst vaccinationsgrad bland unga män

Det är betydligt färre män än kvinnor som vaccinerat sig. Bland kvinnor över 18 år har 67,5 procent tagit både dos ett och två, jämfört med 62,2 procent av männen.

Tidigare har skillnaden förklarats med att det finns fler kvinnor än män bland äldre, och att fler kvinnor i större utsträckning arbetar inom vården, båda grupper där vaccineringen startade tidigt. Men nu har alla över 18 kunnat vaccinera sig under flera veckor och könsskillnaden har hittills hållit i sig. Störst är den i de yngre årsgrupperna.

Likväl får kvinnor som är vaccinerade oftare covid, jämfört med vaccinerade män. Det gäller särskilt kvinnor under 60 år. Av de så kallade genombrottsinfektioner som registrerats har 73 procent drabbat kvinnor.

En trolig förklaring är enligt Folkhälsomyndigheten att kvinnor oftare provtas för covid, och eftersom fler kvinnor arbetar inom vård och omsorg kommer de oftare i kontakt med smitta.

Ingrid Osika Friberg är senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten och menar att en förklaring till könsskillnader kan vara att män generellt inte heller uppsöker vård i samma utsträckning som kvinnor. Det gäller särskilt primärvården.

– Vi ser tydligt att män generellt sett söker vård mer sällan än kvinnor. Män har en barriär mot att söka vård, om inte hälsotillståndet är väldigt allvarligt. Kvinnor kallas till olika former av screeningar för exempelvis bröstcancer eller livmoderhalscancer, men också till mödravården. Det finns ingen liknande vårdstruktur för män.

En annan riskfaktor kan enligt utredaren Sofia Lindbom vara normer kring maskulinitet. Män söker i genomsnitt vård i ett senare skede än kvinnor och är då ofta allvarligare sjuka.

– Normen att vara självständig och stark går inte ihop med att söka hjälp och delge andra sina problem. Detta ser vi både vid fysiska men framför allt vad det gäller psykiska symptom. Män har generellt mindre kontakter med sjukvården jämfört med kvinnor, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV