Evenemang

COP26-upproret – för klimaträttvisa och solidaritet

LÖRDAG 6 NOVEMBER, STOCKHOLM

Visst hjälper du oss att fylla Stockholms gator och torg!
Med start den 31 oktober samlas återigen världens ledare till klimattoppmöte, denna gång i Glasgow i Skottland. De 25 tidigare COP-mötena har misslyckats och nu befinner vi oss i ett nödläge och de utfästelser som har gjorts inför det 26:e COP inger inget hopp.
Den 6 november planeras stora protester i Glasgow och samtidigt runtom i hela världen.
Extinction Rebellion Sverige bjuder in till ett fredligt uppror i Stockholm för klimaträttvisa och i solidaritet med de först och värst drabbade.
Sprid datumet och bjud in alla att vara med!
Det blir en stor marsch som är tänkt att kunna samla många från olika grupper och organisationer och alla som vill vara med. Det tänkta temat är i linje med COP26 Coalition* och fokuserar på solidaritet, mänskliga rättigheter, mångfald, rättvisa med mera.
Utöver det kommer det bli frivilliga aktioner med fredlig civil olydnad under dagen. Information om dessa ges på samlingen i Humlegården. Alla är välkomna att delta i aktionerna men det är i så fall rekommenderat att ha deltagit i aktionsträningar eller i tidigare aktioner. Det kommer bli en kortare aktionsträning på samlingen.
Vi avslutar med en stor fest på en plats där de som vill får hålla (korta!) tal.
Det är fullt möjligt att vara med i både marsch och aktioner, liksom att delta i enbart de delar som en själv önskar.

Samling kl. 10.00 i Humlegården och avmarsch kl 12.00.
COP26-upproret arrangeras av Extinction Rebellion Sverige och Extinction Rebellion Stockholm som en del av internationella COP26 Coalition och i samarbete med Skogsupproret, Latinamerikagrupperna, Critical Mass Stockholm, Elokapina – Extinction Rebellion Finland, Nätverket Stoppa Preemraff.
Fortsätt att följa evenemanget för uppdateringar.

INSTRUKTIONER FÖR DELTAGARE I PROTESTEN:
• Du kan ange vilken roll du vill ha under denna aktionsdag i detta formulär:
• Om du vill engagera dig i själva organisationen av aktionsdagen, skicka ett meddelande på Messenger till Extinction Rebellion Sverige
• Överväg att bära ett munskydd om möjligt
• Håll avstånd så långt det är möjligt
• Vänligen vaccinera dig om möjligt
Tack – vi ses på marschen!

COP26-upproret
LÖRDAG 6 NOVEMBER
KLOCKAN 10:00–23:45
Humlegården, Stockholm
Information.
Evenemang av Critical Mass Stockholm, Extinction Rebellion Kristianstad med flera.

**Vad är civil olydnad?
Civil olydnad är en metod för samhällsförändring. Det är en form av aktivism som går ut på att öppet och utan våld bryta mot en lag eller vägra att följa vissa myndighetsbeslut samt att vara beredd att ta konsekvenserna av handlingen.
Kända företrädare för variationer av civil olydnad är bland andra Mahatma Gandhi, Henry David Thoreau, Martin Luther King, Barbara Deming, Philip Berrigan och Rosa Parks. Gemensamt för dessa personer är att icke-våld är en del av hur de praktiserar civil olydnad.
Statens Offentliga Utredningar, SOU 1999:101 Olydiga medborgare, utreder civil olydnad. Utredningen kommer fram till att civil olydnad ”kan bidra till att stärka såväl välfärdsstaten som demokratin”.
(Källa: Wikipedia, uppslagsord Civil olydnad)

The Stockholm COP26 uprising
Come help us fill Stockholm’s streets and squares!
Starting on October 31, the world leaders will once again gather for a climate summit, this time in Glasgow, Scotland. The 25 previous COP meetings have failed and now we are in a state of emergency and the commitments made before the 26th COP offer very little hope.
On NOvember 6, major protests are planned in Glasgow and other places around the world.
Extinction Rebellion Sweden invites to a peaceful uprising in Stockholm on November 6, for climate justice and in solidarity with the first and worst affected.
Spread the date and invite everyone to join!
There will be a big march that is meant to be able to gather many from different groups and organizations and everyone who wants to join. The intended theme is in line with the COP26 Coalition* and focuses on solidarity, human rights, diversity, justice etc.
In addition, there will be voluntary actions of peaceful civil disobedience** during the day. Information about these is given at the gathering in Humlegården. Everyone is welcome to participate in these actions, but in that case it is recommended to have participated in action training or in previous actions. There will be a short action training at the gathering.
We will end with a big party in a place where those who want to can give (short!) speeches.
It is quite possible to take part in both march and actions, as well as to participate in only the parts that one wishes for.
Gathering at 10.00 am in Humlegården and departure at 12.00.
The COP26 uprising is organized by Extinction Rebellion Sweden and Extinction Rebellion Stockholm as part of the international COP26 Coalition and in collaboration with Skogsupproret, Latinamerikagrupperna, Critical Mass Stockholm, Elokapina – Extinction Rebellion Finland, Nätverket Stoppa Preemraff.
Continue to follow the event for updates.

INSTRUCTIONS FOR PROTEST ATTENDEES:
• You can choose a role for your participation using the following link: https://cryptpad.organise.earth/form/…
• If you want to get further involved in organising the action, send a message on Messenger to Extintcion Rebellion Sverige
• Consider wearing a mask if possible
• Please stay socially distanced if possible
• Please get vaccinated if possible
Thanks – see you on the march!
—–
* https://cop26coalition.org/
**What is civil disobedience
Civil disobedience is the active, professed refusal of a citizen to obey certain laws, demands, orders or commands of a government, corporation or other authority. By some definitions civil disobedience has to be nonviolent to be called ”civil”. Hence, civil disobedience is sometimes equated with peaceful protests or nonviolent resistance.
[note: We in XR only use peaceful and nonviolent practices]
It has inspired leaders such as Susan B. Anthony of the U.S. women’s suffrage movement in the late 1800s, Saad Zaghloul in the 1910s culminating in Egyptian Revolution of 1919 against British Occupation, and Mahatma Gandhi in 1920s India in their protests for Indian independence against the British Raj. Martin Luther King Jr.’s and James Bevel’s peaceful protests during the civil rights movement in the 1960s United States contained important aspects of civil disobedience.
(Souce: Wikipedia, entry Civil disobedience) 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV