Evenemang

Minnesdag av 100 år i skuggan av rasbiologiska institutet

TORSDAG 17 FEBRUARI, UPPSALA

Torsdagen 17 februari anordnar Cemfor en minnesdag med anledning av att det är 100 år sedan som det statliga institutet för rasbiologi öppnades i Uppsala.

Rasbiologin, rashygienen, och därmed rasismen, är en omfattande del av Sveriges historia, vars arv lever kvar och formar nutiden.

Det statliga institutet för rasbiologi öppnade i Uppsala 1922. 1956/57 upphörde själva institutet och delar av institutet upptogs av Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk genetik. Arkivet från det rasbiologiska institutet handhas av Uppsala universitetsbibliotek.
Under våren 2021 organiserade CEMFOR fyra dialogseminarier med berörda grupper; de nationella minoritetsgrupperna tornedalingar, sverigefinnar, romer, judar och urfolket samer, samt afrosvenskar. Vi uppmärksammade då just rasbiologin, det smärtande arvet och dess konsekvenser samt rasismen, som lever kvar än idag.
Det är med dessa samtal som ligger till grund för arbetet som nu går vidare.
Vi utgår från metoder och etiska förhållningssätt som finns inom urfolksstudier, rasismforskning samt etiska regler som finns i svensk lagstiftning och hos forskningsfinansiärer samt i internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter.
Vi önskar utforska möjligheter för etiskt hållbart ansvarstagande för det fysiska arvet och se över hur forskningen om dessa frågor kan genomföras i samverkan med berörda grupper och enskilda.

Frågeställningar som tagits upp under dialogseminarierna, våren 2021, och som ligger till grund för minnesdagen och efterföljande seminarier:
– Vilka trauman, personliga och kollektiva, har uppstått på grund av den rasbiologiska verksamheten?
– Vilka konkreta krav om mänskliga kvarlevor och bilder har redan ställts gentemot svenska staten i allmänhet, och Uppsala universitet i synnerhet?
– Hur bör en minnesdag organiseras utifrån berörda gruppers perspektiv?
– Hur kan personer inom svenska staten, på olika myndigheter, institutioner och universitet arbeta med frågorna på etiskt försvarbara sätt?
– Andra frågeställningar som personer och grupper som är direkt berörda av de arkiv och samlingar som finns vid Uppsala universitet anser viktiga.

Du/ni kan även föranmäla intresse för deltagande den 17 februari. Föranmälan är ej bindande, utan är till för att vi ska kunna se hur stort intresset är. Vi återkommer då till dig i januari för slutlig anmälan.

Minnesdag av 100 år i skuggan av rasbiologiska institutet
TORSDAG 17 FEBRUARI
KLOCKAN 09:30–18:00
Campus Engelska parken
Information
Evenemang av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism och May-Britt Öhman.
Längd: 8 h 30 min

Arbetsgruppen består av följande personer:
May-Britt Öhman, forskare vid CEMFOR may-
Claes Tängh Wrangel, tf föreståndare, forskare, CEMFOR
Irene Molina, professor, vetenskaplig ledare, CEMFOR
Mattias Gardell, professor, vetenskaplig ledare, CEMFOR
Patricia Lorenzoni, forskare, CEMFOR
Eva Charlotta Helsdotter, forskare, CEMFOR
Jasmine Kelekay, gästdoktorand, CEMFOR
Jeannette Escanilla, kommunikatör, CEMFOR