Nyheter

HD häver utmätning av bostad med stöd av barnkonventionen

För första gången hänvisar Högsta domstolen (HD) till barnkonventionen för att häva utmätningen av en bostadsfastighet, rapporterar Landets fria tidning (LFT).

Domen gäller ett beslut av Kronofogdemyndigheten att utmäta en bostadsfastighet för betalning av skulder. Den skuldsatta i fallet bor i fastigheten tillsammans med sina sex barn, varav några med särskilda behov.

Att HD valde att pröva beslutet om utmätning är kopplat till barnens rättigheter. Enligt HD var en utmätning av bostaden inte försvarlig när barnens intresse av att inte ryckas upp från sin hemmiljö vägdes mot borgenärernas – i detta fall kronofogdens – intresse av att utnyttja fastighetens ekonomiska värde.

Beslutet blir vägledande för både Kronofogdemyndigheten och andra domstolar skriver Dag Mattsson, justitieråd i HD, i ett mejl till LFT. Det betyder inte att fastigheter där barn bor aldrig kan utmätas. I det aktuella fallet bedömdes det potentiella överskottet vid en försäljning vara begränsat.

”En avvägning mot borgenärernas intressen ska alltid göras. Om borgenärens intresse av en utmätning är tillräckligt starkt kan det medföra att fastigheten kan utmätas trots att detta får negativa konsekvenser för barn som bor där, utmätningen kan då ändå anses vara försvarlig”, skriver Mattsson, och påpekar samtidigt att en del av det domen slår fast ändå kommer att gälla generellt, exempelvis utredningsskyldigheten.

Rädda barnen anser att domen tydligt visar på vikten av att utreda vad barnens bästa betyder i beslut som rör barn, och hoppas att den får genomslag i liknande fall.