Evenemang

Marie B. Hagsgård om samers rätt till sin kultur

LÖRDAG 5 MARS, ONLINE

Den 5 mars bjuder vi i Amnesty Västerbotten in till ett föredrag av Marie B. Hagsgård, ordförande för Europarådets expertkommitté som övervakar mänskliga rättigheter för nationella minoriteter och ursprungsbefolkningar. Ett redskap experkommittéen arbetar utifrån är ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter. Konventionen innebär att de stater som ratificerat konventionen har skyldighet att säkerställa att nationella minoriteter och ursprungsbefolkningar har rätt att bevara samt utveckla sin kultur och identitet, liksom effektivt delta i utvecklingen av kulturliv och offentliga angelägenheter.

Sverige har ratificerat ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter. Tanken är att de rättigheter som konventionen ger uttryck för skyddas nationellt genom minoritetslagen, dock har tillämpningen av minoritetslagen i praktiken visat sig otillräcklig för att säkerställa samers rättigheter i egenskap av urfolk och minoritet. Senast år 2018 kritiserade Europarådets ministierkommié Sverige för den bristfälliga möjligheten för samer att påverka, bevara samt utveckla sin kultur i Sverige – särskilt i relation till markanvändning.

I föredraget kommer Marie B. Hagsgård berätta om samers rätt till sin kultur, som urfolk och nationell minoritet, och vad detta får för konsekvenser för exempelvis gruvnäring, skogsbruk, vindkraft och turism på mark som är viktig för samisk kultur.

Anmäl dig till föredraget via denna länk, senast 4 mars 2022:

Evenemang lördag 5 mars, klockan 11.00–12.00 online, anordnat av Amnesty Västerbotten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV