Evenemang

Manifestation: Växjö i solidaritet med Gállok

LÖRDAG 23 APRIL, VÄXJÖ

Den 22 mars höll Sveriges näringsminister Karl Petter Thorwaldsson (S) en presskonferens, där han tillkännagav att regeringen beviljar gruvbolaget Beowulf Mining bearbetningskoncession för att öppna en ny järnmalmsgruva i Gállok utanför Jokkmokk.

Förslaget på gruvetablering har fått skarp kritik från många håll, bland annat från Greta Thunberg, berörda samebyar, Sametinget, FN-experter, Unesco, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Svenska Kyrkan. Gruvdrifter skulle förorsaka omfattande permanenta skador på såväl naturområdet som för den samiska kulturen.

Samefolket är ett urfolk och skyddas därför av urfolksrätten som är internationellt bindande. Urfolksrätten innebär bland annat att berörda samebyar har rätt till informerat och fritt förhandssamtycke (FPIC), i frågor som berör samiska intressen. Eftersom planerna på gruvetablering ämnar äga rum på centrala betesmarker för rennäringen har berörda samebyar tydligt sagt nej. Ändå låter regeringen gruvnäringens intressen gå före det samiska folkets.

I Växjö anordnas därför en manifestation, där vi tillsammans uttrycker solidaritet med samefolket i Gállok och även protesterar mot planerna på gruvetablering i samma område.

Information kommer löpande.

Vi som anordnar denna manifestation heter Filip och Maria. Vi läser masterprogrammet i postkoloniala studier vid Linnéuniversitet.

ENGLISH
On March 22, Sweden’s Minister of Trade and Industry Karl Petter Thorwaldsson (S) held a press conference, where he announced that the government grants the mining company Beowulf Mining a processing concession to open a new iron ore mine in Gállok outside Jokkmokk.
The proposal for mine establishment has received sharp criticism from many quarters, including Greta Thunberg, consultations, the Sami Parliament, Unesco, the County Administrative Board, the Swedish Environmental Protection Agency, the National Heritage Board and the Church of Sweden. Mining would cause extensive negative consequences in the form of permanent damage to both the natural area and the Sami culture.
The Sami people are an indigenous people and are therefore protected by indigenous peoples’ rights, which are internationally binding. Indigenous law means, among other things, that coordinators have the right to information and free prior consent (FPIC), in matters concerning Sami interests. Since the plans for mining establishment intend to take place on central pastures for the reindeer industry, Sami villages have clearly said no. Yet the government lets the interests of the mining industry take precedence over the Sami people.
A demonstration is therefore organized in Växjö, where we together express solidarity with the Sami people in Gállok and also protest against the plans for mining to be established in the same area.
Information comes continuously.
We who organize this manifestation are Filip and Maria. We study the master’s program in postcolonial studies at Linnaeus University.

Evenemang hålls lördag 23 april kl. 15:00 i Växjö, Speakers corner

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV