Nyheter

Falun inför dygnsavgift i skyddat boende

Anders Lindh (M), ordförande i Faluns socialnämnd, argumenterar för avgifter i skyddat boende under torsdagens fullmäktigesammanträde.

Första månaden är avgiftsfri. Därefter ska våldsutsatta kvinnor i skyddat boende betala 125 kronor per dygn. Det beslöt Faluns kommunfullmäktige med hjälp av den moderata ordförandens utslagsröst på torsdagskvällen.

Trots att kommunstyrelsen i Falun hade fattat beslut om att avslå socialnämndens förslag att införa egenavgifter i skyddat boende, antogs det med 31 röster mot 30 i kommunfullmäktige. I voteringen blev röstresultatet 30-30, så fullmäktigeordförande Mikael Rosén (M) avgjorde saken.

Socialnämndens ordförande, Anders Lindh (M) betonade under debatten att avgiften ska täcka kostnader för måltider, inte själva ”vården”. Han yrkade på ett tillägg till socialnämndens förslag som också antogs. Det innebär att den som inte har ekonomiska förutsättningar att betala, efter individuell prövning, ska kunna få bistånd till avgiften.

Undantagna från avgiften är medföljande barn till vuxna i skyddat boende, samt studerande i åldern 18-20 ”som beviljats boende på skyddat boende eller liknande på grund av relationsvåld i föräldrahemmet eller hedersrelaterat våld”.

Osynlig pandemi

Patrik Liljeglöd (V), menar att beslutet står i bjärt kontrast till den solidariska finansieringen av välfärden och att enskildas ekonomiska resurser kommer att påverka tillgången till insatser som kan vara livsavgörande. Dessutom ser han beslutet som kontraproduktivt då det höjer tröskeln till att söka hjälp för personer som redan är svåra att nå med samhällets hjälp.

– Ekonomiskt för kommunen kommer dessa avgifter ge en väldigt ringa inkomst och risken att vi skjuter kvinnor i nöd åt sitt öde. Mäns våld mot kvinnor är en osynlig pandemi i vårt samhälle som inte upptäcks genom ett snabbtest, sade Liljeglöd under fullmäktigedebatten.

Kommunstyrelsens ordförande Joakim Storck (KD) betonade å sin sida att första månaden är avgiftsfri, och framhöll att ingen kommer drabbas av beslutet:

– Trösklarna finns inte, det är rena tokigheter som har sagts här.

Så sent som i onsdags behandlade Stockholms kommunstyrelse en motion i motsatt riktning, om att slopa egenavgiften för skyddat boende. Bakom motionen står Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm, ledamöter för Feministiskt initiativ (Fi).

Lisa Palm (Fi)
Lisa Palm (Fi). FOTO: Beata Cervin

I Stockholm har en avgift tagits ut av våldsutsatta kvinnor i skyddat boende sedan länge. För närvarande varierar avgiften mellan 70 och 156 kronor per dygn, beroende på om mat ingår eller inte, och ska betalas från första dagen på boendet.

Precis som oppositionen i Falun argumenterar Rantala Bonnier och Palm för att våldsutsatta kvinnor ska slippa den extra press som avgiften innebär. De vill att tröskeln till att söka hjälp ska vara så liten som bara möjligt.

”Våldsutsatta kvinnor drabbas ofta av långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Inte heller är det ovanligt att förövaren har skuldsatt henne och exempelvis tagit lån i hennes namn, det vill säga utsatt henne för ekonomiskt våld. Att då lägga på ytterligare belastning på ekonomin ser vi inte som berättigat när stadens arbete mot våldet styrs av skyddsbehov”, skriver de bland annat i motionen.

Men majoriteten i Stockholms kommunstyrelse avslår motionen.

– Socialborgarrådet motiverar beslutet att inte ta bort avgiften med att det redan går att söka ekonomiskt bistånd. Men vi vet att våldsutsatta kvinnor redan befinner sig i ett otroligt pressat läge och anser därför att avgiften utsätter dem för ytterligare stress. Det är våldsutsattas skyddsbehov som ska styra, inte deras ekonomi, säger Lisa Palm till Fempers nyheter.

Att avskaffa avgiften helt riskerar enligt socialborgarrådet Jan Jönsson (L) att strida mot likställdhetsprincipen i kommunallagen. Detta på grund av att Stockholms stad ”tar ut egenavgift för de flesta boendeformer som socialtjänsten beviljar”.

Sveriges kommuner och regioner (SKR), som ska bidra till att kvinnofridsarbetet utvecklas, har enligt handläggare på den ansvariga enheten ingen samlad bild av hur vanligt det är med egenavgifter inom skyddat boende för våldsutsatta kvinnor.

Jenny Westerstrand, ordförande för Roks
Jenny Westerstrand, ordförande för Roks. FOTO: Pressbild

Politik i fritt fall

Enligt Jenny Westerstrand, ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), förekommer det att kvinnor betalar. Dock är frågan inte reglerad, och avgifter brukar inte förekomma när socialtjänsten bedömt att det finns ett skyddsbehov. Gällande beslutet i Falun menar Westerstrand att hela politiken mot mot mäns våld mot kvinnor befinner sig i fritt fall.

”Vi är inte chockade, alls, men väldigt arga. Samtidigt måste vi konstatera att vi får uppgifter om jourverksamheter – inte Roks! – som tar betalt för stödsamtal. Som håller samtalsgrupper mot ersättning, under samma paraply som vår ideella rörelse verkar”, skriver hon i ett debattinlägg.

Att kvinnor ska betala för att få skydd ser Westerstrand som ett led i den utvecklingen.

– Från statligt håll har man skjutit jourrörelsen i sank och satsar nu på kriminaliseringar – föreställt skydd för kvinnor – och i övrigt fokus på och behandling av förövande män. Den kombinationen är väldigt destruktiv förstår den som kan våld, säger hon till Fempers nyheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV