Krönika

Grön feminism är framtiden

Annika Strandhäll.

”Vi måste ta en hel rad obekväma beslut och det är långt kvar innan vi kan slappna av i de här frågorna. Om någonsin.” Det skriver Annika Strandhäll, ordförande för s-kvinnor, mot bakgrund av föreningens nya politiska program och dess fyra ledord fred, frihet, feminism och framtid.

I början av året hölls FN:s högnivåmöte om jämställdhet, Commission on the status of women (CSW 66), i New York. Temat för årets möte var klimat och jämställdhet. Kopplingen däremellan är tydlig, frågorna går hand i hand.

Klimat- och miljöfrågorna är vår tids stora ödesfråga. Vi ser redan nu allvarliga konsekvenser för både människor, djur och natur. Vi vet också att alla stora kriser påverkar kvinnor mer, deras ägande är mindre, de har mindre frihet och makt över sina liv. Den ojämställdheten förstärks ytterligare när utsattheten ökar. Det är i högsta grad påtagligt när det gäller klimatförändringar.

För oss S-kvinnor är det här en högst prioriterad fråga. Vi vet att socialdemokratisk politik gör skillnad. Vi tar löpande stora avgörande beslut som både minskar utsläppen och samtidigt stärker svensk ekonomi med nya gröna jobb.

Den senaste rapporten från Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket är tydlig: Sverige kommer att klara klimatmålet 2030 om vi håller nuvarande takt. De konstaterar att det handlar om en rad viktiga stora beslut, inte minst när det gäller transporter och industrin.

Rapporten är ett kvitto på att vi är på rätt väg och att det vi gör, det gör skillnad. Det här skapar dessutom nya gröna jobb över hela landet, från norr till söder och det är viktigt – utan lönsamhet är det oerhört svårt att få med oss alla länder i det här arbetet.

Visst, vi är bara ett land, en aktör. Men det vi gör är oerhört viktigt för att även visa andra länder att det går. Vi ser det som en minst lika viktig utmaning att verka internationellt för att driva på andra länder att nå en effektiv klimatomställning.

För det handlar ju inte heller bara om oss, klimatet är en internationell angelägenhet. Vi kommer alla drabbas, men det är påtagligt att de som drabbas hårdast av klimatförändringarna är inte vi i Sverige. Redan fattiga länder drabbas redan nu av minskade skördar, svält, översvämningar och konflikter. De kommer att drabbas än hårdare i framtiden. Klimathotet handlar om enormt lidande och enorma flyktingkriser, där som vanligt kvinnor och barn kommer att drabbas hårdast.

Även i Sverige hotar klimatförändringar att påverka och förflytta våra klimatzoner. Sommartorka riskerar att ge södra Sverige såväl vattenbrist som skogsbränder. Höjda havsnivåer hotar kusterna med erosion. Samtidigt kommer ett ostadigare väder påverka hela landet med inte minst stormar och översvämningar.

Så vi får inte slå av på takten. De framsteg vi gjort måste hållas i och drivas vidare framåt. Vi är på rätt väg, det är oerhört positivt, men vi måste fortsätta på den vägen. Vi måste ta en hel rad obekväma beslut och det är långt kvar innan vi kan slappna av i de här frågorna. Om någonsin.

Ett av många krav S-kvinnor driver, är en upprustning och utbyggnad av tåg- och kollektivtrafiken i hela landet. Samt även att biljettpriserna för dessa ska sänkas eller helt subventioneras.

S-kvinnor vill se en samhällsekonomi som tar hänsyn till såväl ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Cirkulär– och delningsekonomi ska utvecklas, uppmuntras och stärkas på alla nivåer. Klimatfrågan är prioriterad, den ska alltid vara överst och inkluderad vid politiska beslut.

Ett av många krav S-kvinnor driver, är en upprustning och utbyggnad av tåg- och kollektivtrafiken i hela landet. Samt även att biljettpriserna för dessa ska sänkas eller helt subventioneras. Detta är ett exempel på en fråga med tydligt kvinnoperspektiv. Kvinnor nyttjar kollektivtrafiken i betydligt större utsträckning än män. De gör ett mindre klimatavtryck som helhet, vilket bland annat beror på att de inte har lika stora ekonomiska resurser att resa eller köpa en bil.

Det beror också på ett större engagemang i miljöfrågorna bland kvinnor.  
Ett av mina stora hopp för framtiden är ändå ungas växande engagemang. Särskilt unga kvinnor ser de här frågorna, jämställdhet och miljö, som de allra viktigaste. Jag är övertygad om att de också kommer att dominera den politiska agendan framöver i klimatfrågorna.

Alla människor i vårt samhälle ska kunna känna delaktighet, trygghet och framtidstro. Förutsättningar skapas utifrån ett gemensamt ansvar och helhetstänkande. Så inleds S-kvinnors vision om det feministiska samhällsbygget, i vårt nya politiska program som grundar sig på fyra ledord – Fred, frihet, feminism och framtid. Grön feminism är framtiden. Det är en del av S-kvinnors kamp för det jämlika jämställda samhället.

Annika Strandhäll är ordförande för S-kvinnor, miljö- och klimatminister, samt återkommande inrikespolitisk krönikör i Fempers nyheter.

Krönika

Högerauktoritära hand i hand med klimatförnekare

Malin Björk (V), EU-parlamentariker.

Inför 30-årsjubileet av ICPD:s handlingsprogram nästa år är det bara USA som når tioprocentsmålet. Därefter kommer Nederländerna och Sverige med strax under sju procent. en dyster utveckling, konstaterar Malin Björk.

Alltför ofta påminns jag om att framväxandet av högerauktoritära krafter inte bara innebär en politik för ökad rasism och nationalism. Det går också hand i hand med klimatskepticism och ett förakt för kvinnor och hbtqi-personer. Häromdagen presenterades årets SRHR Donor Funding Atlas i EU-parlamentet. Den visar att nästan inga länder i världen når upp till åtagandet att avsätta tio procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Som Jenny Hedman, jämställdhetsexpert på OECD sa vid lanseringen av atlasen: ”Försämringen av kvinnors och flickors rättigheter går hand i hand med den demokratiska tillbakagången i världen.”
 
För snart trettio år sedan, 1994, hölls den banbrytande FN-konferensen ICPD (International Conference on Population and Development) där SRHR-frågor för första gången på denna nivå talades om i termer av folkhälsa och rättigheter. Några år senare, 2002, lovade regeringar från hela världen att avsätta tio procent av sitt bistånd till verksamheter inom SRHR. Men inför 30-årsjubileet av ICPD:s handlingsprogram nästa år är det bara USA som når tioprocentsmålet. Därefter kommer Nederländerna och Sverige med strax under sju procent.
 
Istället ser vi hur biståndet används till helt andra saker. Förra året avräknades till exempel 14,4 procent av OECD-ländernas bistånd till flyktingmottagande på hemmaplan. Det är en rejäl ökning jämfört med året innan, då motsvarande siffra låg på 4,6 procent. Att flyktingmottagande överhuvudtaget räknas som bistånd är allvarligt. Det innebär att pengar som ska gå till några av världens mest utsatta människor hålls inne för att istället gå till egna, nationella mål. Det undergräver också själva innebörden av internationellt bistånd.

”Vi måste också påminna oss om de framgångar vi faktiskt nått trots hårt motstånd.”
 

Vi ser också att fram till 2019 ökade andelen av biståndet som har jämställdhet som delmål. Men den trenden har nu brutits. 2021 minskade medlen för att stoppa våldet mot flickor och kvinnor, och även andelen som går direkt till kvinnorättsorganisationer.
 
Det är såklart en dyster utveckling. Men det är också en påminnelse om att allt som krävs för att vända utvecklingen är politiska beslut. Vi som kämpar för kvinnors rättigheter, inklusive SRHR och aborträtten får aldrig ge upp.
 
Vi måste också påminna oss om de framgångar vi faktiskt nått trots hårt motstånd. Här i EU-parlamentet har vi ännu inte förlorat en enda omröstning när det gäller aborträtten, trots att högern är i majoritet i parlamentet. Vi arbetar med en EU-lagstiftning mot det könsbaserade våldet och vi kan få en lag som betydligt stärker rättigheterna för alla som fallit offer för människohandeln. Det är inte längre någon som skrattar när vi säger att sexköp borde vara ett brott. Och USA, som nyss leddes av abortmotståndaren Trump, är med Bidenadministrationen alltså det enda land som för tillfället når upp till tio procents-målet för SRHR-bistånd.
 
När högervindarna blåser hårt måste vi arbeta ännu lite hårdare. För jag vet att en dag kommer vårt motstånd att stoppa dessa reaktionära vindar – och arbetet för att accelerera jämställdheten och jämlikheten kommer ta ny fart.
 
Malin Björk (V), EU-parlamentariker

Krönika

Livets kvinnofälla är att skaffa barn

De som skattar sig själva som mest lyckliga i Sverige är barnfria samboende par. Där är mer än hälften ”mycket nöjda med livet”, jämfört med fyra av tio samboende med hemmaboende barn. Det konstaterar Lina Stenberg som räknat sig igenom varför födelsetalen är de lägsta på många år.

Svenskarna blir allt färre. Enligt nya siffror från SCB har vi inte fött så här få barn sedan 2003. När invandringen samtidigt minskar och regeringen hittar på nya sätt att kunna utvisa utlandsfödda, ser framtiden rätt mörk ut.
Egentligen är dock ett minskat antal invånare inte ett problem i sig.

Det bekymmersamma är att befolkningspyramiden blir allt mer skev, när en stor andel äldre ska försörjas av en minskad andel arbetsföra. Frågan är om det ens är hållbart om när SD får igenom sin anti-invandringspolitik.
Landets hopp ligger därför på kvinnor och män i barnafödande ålder. Eller, det stämmer inte riktigt. Ansvaret, kravet, ligger på kvinnorna.

Kvinnorna som redan är i spagat för att de ska uppfylla alla övriga krav som åligger dem. Nej, något stämmer inte, så varför försöker vi inte ens ta reda på vad som är fel?

När ett samhälle står inför utmaningar som våra, då skulle man kunna tro att det tas krafttag från politiken. Att det görs undersökningar om varför allt färre vill skaffa barn. Att man tar sig en funderare på varför de kvinnor som föder barn blir allt äldre. Bara sedan 2000 har snittåldern för en förstföderska ökat från 28 till drygt 30 år. Och kurvan pekar uppåt.

En ledtråd finns i en undersökning från SCB som visar att de som skattar sig själva som mest lyckliga i Sverige är barnfria samboende par. Där är mer än hälften ”mycket nöjda med livet”, jämfört med fyra av tio samboende med hemmaboende barn.

Och det är inte särskilt konstigt. I samma undersökning svarar de barnfria att de är mer nöjda både med sin ekonomi och med sin fritid, jämfört med både samboende och ensamstående med barn.

Att ha barn kostar pengar och att ha barn tar tid. Detta vet vi, och det borde ge nycklarna till politikerna om vilka lösningar som krävs. Vi vet också att barnafödandet påverkar kvinnor mer än män. Redan när kvinnor flyttar ihop med en man minskar deras inkomster, visar en undersökning från Saco, samtidigt som männens inkomster ökar. Sedan bara fortsätter det.

”Att bo med en man och att skaffa barn är de största nedköpen en kvinna kan göra både ekonomiskt och hälsomässigt. Det är den största kvinnofällan.”

För så fort första barnet föds ökar inkomstskillnaderna ännu mer. TCO visar att lönegapet mellan kvinnor och män fördubblas inom sex år efter den förlossningen.

Och när kvinnor i snitt tar sju av tio betalda föräldradagar, liksom en majoritet av obetald föräldraledighet och barnens vab, belönas män i allt högre inkomster oavsett om de har barn eller inte. Att kvinnor sedan utför sex timmar mer obetalt hemarbete och har dubbelt så höga sjukpenningtal som männen är bara grädde på moset.

En brittisk studie visar att de allra lyckligaste är män som bor ihop med en kvinna, och att de näst lyckligaste är kvinnor som bor utan män. Intressant, men inte så konstigt. För män som är samboende får mer fritid än om de bott själva medan ensamstående kvinnor får mer tid över när de inte behöver serva en man.

Annorlunda formulerat: Att bo med en man och att skaffa barn är de största nedköpen en kvinna kan göra både ekonomiskt och hälsomässigt. Det är den största kvinnofällan

Och med detta framför ögonen, varför ska unga kvinnor vilja skaffa barn? För svaret kan så klart inte vara att skuldbelägga de tjejer som gör andra val för att bli så lyckliga och må så bra som möjligt.

Nej, det måste vara samhället – politikerna – som tar ansvar för att underlätta livet för de som vill skaffa barn. Och särskilt måste man se till de unga kvinnor som i dag gör en förlustaffär på att ens överväga familj. 

Lina Stenberg, skribent och författare

Krönika

Svensk samtyckeslagstiftning behövs i hela Europa

Ett starkt lagpaket i EU som inkluderar samtyckeslag handlar om att rädda liv. Just nu är Europa en osäker plats för hälften av befolkningen endast på grund av att vi är födda med ett visst kön. Nu är det dags att gå från ord till handling för EU:s medlemsstater, skriver Evin Incir.

I lördags, den 25 november, uppmärksammades den internationella dagen för att stoppa våld mot kvinnor. Det borde vara en tid för att fira framsteg men istället konfronteras vi med en brutal sanning: våldet härjar vidare i vårt samhälle. Trots åren som gått och de förändringar vi har sett, fortsätter mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer att förekomma i alla samhällsskikt. Det är en verklighet som vi inte längre kan blunda för.

Oavsett var i världen kvinnor och flickor befinner sig påminner vittnesmålen om varandra. Ropen på hjälp har ekat länge nog nu därför är responsen från våra 27 medlemsstater skamlig.

År 2021 mördades cirka 81 000 kvinnor och flickor globalt sett med avsikt.
Mer än hälften av dem mördades till följd av våld i hemmet.
Mer än 60 procent av alla kvinnor har upplevt någon form av våld via sin telefon eller online.
Var tredje kvinna över 15 år i EU är överlevare av fysiskt eller sexuellt våld.

Det här är inte bara siffror. Bakom varje siffra finns en person, en kvinna, en flicka, en mamma, en dotter, en sjuksköterska, en läkare, till och med en lagstiftare. Ingen plats är säker, hem, skolor, arbetsplatser, torg, gator eller sociala medieplattformar. Kvinnor och flickor fortsätter att användas som slagpåsar och skjuttavlor av män.

Tillsammans med min medförhandlare Frances Fitzgerald, kämpar jag för att få våra 27 medlemsländer att inse behovet av ett kraftfullt lagpaket mot detta avskyvärda våld. Förhandlingarna med spanska EU-ordförandeskapet pågår för fullt. I nästa vecka äger de fjärde politiska förhandlingarna rum. Tills dess gör vi allt vi kan för att få medlemsstaterna att inse vikten av att införa en samtyckeslag i lagpaketet. Allt annat vore en skam.

Året är 2023, och de flesta medlemsländer vägrar fortfarande att inkludera den avgörande samtyckeslagstiftningen i paketet. Även Sverige var negativa till inkluderingen fram tills för mindre än en månad sedan. Alla kvinnor i EU borde få samma upprättelse som kvinnor i vårt land har haft sedan 2018.

Sedan Sverige införde lagstiftningen 2018, med hjälp av kvinnoorganisationer som Fatta och under den socialdemokratiskt ledda regeringen, har straffen skjutit i höjden med över 75 procent. Det är tydligt: åtgärder kan göra en kraftig skillnad.

Två av de största länderna i Europa sitter just nu på det avgörande beslutet. Det är förkastligt att regeringar som i Frankrike och Tyskland ännu inte förstår att bara ett ”ja” är ett ”ja” och allt annat är ett nej. Det är en grundläggande sanning som inte längre kan ignoreras.

De båda männen som just nu är ansvariga för besluten där, i Frankrike, president Emmanuel Macron och i Tyskland, justitieminister Marco Buschmann, måste börja förstå att ett starkt lagpaket som inkluderar samtyckeslag handlar om att rädda liv.

Just nu är Europa en osäker plats för hälften av befolkningen endast på grund av att vi är födda med ett visst kön. Nu är det dags att gå från ord till handling.

Evin Incir (S), Europaparlamentariker och chefsförhandlare för EU:s lagpaket att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer