Krönika

Genombrott i EU för reglering av textilsektorn

Alice Bah Kuhnke.

Det saknas i princip lagstiftning som reglerar textilsektorn. ”Dagens system är som bäddat för slit och släng där miljö och klimat, liksom kvinnor i fattiga länder, står för notan.” Men nu har EU-kommissionen i alla fall presenterat en textilstrategi, skriver Alice Bah Kuhnke (MP).

Det är ofattbart men idag finns det knappt någon lagstiftning som reglerar textilsektorns resursanvändning och effekter på miljön, klimatet och mänskliga rättigheter. Det saknas också minimikriterier för textiliers hållbarhet i EU-lag. Dagens system är som bäddat för slit och släng där miljö och klimat, liksom kvinnor i fattiga länder, står för notan.

Textilsektorn är alltså nästan helt oreglerad, trots att produktionen av kläder och andra textilier varje dag står för upp till 10 procent av de globala koldioxidutsläppen. Idag slängs i genomsnitt 11 kg textilier per person i EU och branschen plågas av oacceptabla arbetsförhållanden och skamliga löner för de kvinnliga arbetarna i fattiga delar av världen som framställer de textilier som vi konsumerar. Detta är inget nytt, men ändå har ordentlig lagstiftning i sektorn uteblivit. Jag har under det senaste året engagerat mig för att få ändring på det.

Som medordförande i den tvärpolitiska gruppen för EU:s gröna giv har jag tagit initiativ till dialog med företag i textilbranschen, aktivister och experter för att skapa en fördjupad förståelse för den förändringspotential som finns i textilindustrin och kan bli verklighet med rätt strategier och lagstiftning.

Kommissionen presenterade en textilstrategi med syfte att minska klimatpåverkan och ställa sociala hållbarhetskrav på textilsektorn. Ett viktigt första steg, som visar att vårt påverkansarbete har haft effekt!

Den 30 mars, efter att vi drivit på med rundabordssamtal, brev till EU-kommissionen, skriftliga frågor och en debatt i kammaren, skedde ett viktigt genombrott. Kommissionen presenterade en textilstrategi med syfte att minska klimatpåverkan och ställa sociala hållbarhetskrav på textilsektorn. Ett viktigt första steg, som visar att vårt påverkansarbete har haft effekt!

Enligt strategin kommer ett förslag läggas fram om utökat producentansvar för textilier i hela EU och krav på en viss mängd återvunnet material i textilier. Strategin utlovar också någon typ av förbud mot att förstöra osålda kläder och andra textilprodukter, men på den punkten är kommissionen samtidigt oroväckande vaga. Vi måste gå över till cirkulära affärsmodeller och det är sanslöst  att vi idag till och med bränner upp kläder som aldrig ens använts av någon.

En annan viktig aspekt av strategin är att den erkänner att vår konsumtion och produktion av textilier måste minska. Det kunde inte vara mer sant. Den gröna omställningen måste ske nu. Tyvärr har kommissionen inte med något konkret mål för minskade klimatutsläpp från textilsektorn. Vi hade velat se ett tydligt klimatmål om minskade utsläpp för textilsektorn, ett mål som inkluderar både produktion och konsumtion och ligger i linje med Parisavtalet.

En annan viktig aspekt av strategin är att den erkänner att vår konsumtion och produktion av textilier måste minska.

Ett kapitel lyser tyvärr särskilt tydligt med sin frånvaro i strategin: Det om arbetarna, kvinnorna. Den sociala dimensionen av textilsektorn har kommissionen helt glömt bort på vägen. Social och ekologisk hållbarhet är två sidor av samma mynt. Det går inte att välja den ena utan den andra.

Som jag skrivit om tidigare är textilfrågan i allra högsta grad en jämställdhetsfråga. Åtta av tio personer inom den globala textilsektorn är kvinnor. De innehar i huvudsak låga positioner i hierarkin, med svältlöner och oacceptabla arbetsförhållanden. Många riskerar att utsättas för sexuellt våld och trakasserier på arbetsplatsen. De saknar i stor utsträckning möjligheter att göra sina röster hörda då bara ett fåtal är fackligt anslutna och väldigt många arbetar under slavliknande förhållanden.

Vi kan inte blunda för vårt ansvar gentemot dessa kvinnor bara för att de befinner sig långt bort.  Det är under all kritik att EU-kommissionen inte tog tillfället i akt att specificera åtgärder för att hantera de många sociala orättvisor som kännetecknar industrin utan nöjer sig med att hänvisa till existerande otillräcklig lagstiftning. EU måste ställa krav på bättre arbetsförhållanden i alla delar av produktionskedjan.

Det är bra att kommissionen har presenterat en strategi men arbetet är långt ifrån över. Jag hoppas att fler än jag vägrar acceptera att både människor och miljö förstörs i textilbranschen och att vi fortsätter arbetet för förändring!

Alice Bah Kuhnke är EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och gruppledare för jämställdhetsutskottet, samt återkommande EU-krönikör i Fempers nyheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV