Nyheter

Partierna om asylpolitiken

Från vänster: Moderatorn Lisa Pelling, Rikard Larsson (S), Maria Ferm (MP), Martin Ådahl (C), Martin Ängeby (L), Lorena Delgado Varas (V), Christian Carlsson (KD).

#val22 Den 30 maj hölls en hearing om asylpolitiken med representanter från alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna och Moderaterna. I ett pressmeddelande från nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! framkommer hur partierna ställer sig i olika frågor.

Alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna var inbjudna till den hearing om asylpolitik som Etikkommissionen i Sverige i samarbete med ABF Stockholm anordnade den 30 maj. Moderaterna var de enda som inte kom.

Nedan följer en sammanställning gjord av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan av hur partierna ställer sig kring olika aspekter av asylpolitiken. Alla partier hann dock inte kommentera alla ämnesområden som kom upp.

Mänskliga rättigheter och lagstiftningen

Vad är ditt partis åsikt om vilken ställning konventionerna om mänskliga rättigheter ska ha i myndighets- och rättsutövning? Hur ser du/ni i ditt parti på den asyllag som Sverige har nu?

•    Samtliga deltagande partier vill ha asylrätt.
    •    K menar att integrationsförmågan ska bestämma hur många som kan tas emot.
    •    L vill att den som föds i Sverige ska bli svensk medborgare.
    •    C vill ha familjeåterförening och särskilt ömmande fall. De som inte får asyl ska kunna bli arbetskraftsinvandrare.
    •    MP vill ha permanent uppehållstillstånd, familjeåterförening, rättssäker asylprövning.
    •    S anser att asylrätt ska bygga på individuell prövning och att vår migrationspolitik ska anpassas till Europa.
    •    V anser att permanenta uppehållstillstånd ska införas.

Barnkonventionen

Hur garanterar ni att barnens egna asylskäl tillvaratas? Hur ser du/ni i ert parti på hur Sverige praktiserar barnkonventionen?

•    L och S anser att Migrationsverket måste jobba bättre med    barnperspektivet.
    •    V var tydlig med att permanenta uppehållstillstånd är bäst för barnen.
    •    V ansåg att permanenta uppehållstillstånd är basen för integration.

Integration och uppehållstillståndens längd

På vilket sätt tycker ni att integrationen stärks genom tillfälliga uppehållstillstånd och hårda villkor för familjeåterförening?                               

•    V ansåg att permanenta uppehållstillstånd är basen för integration.

Rättsosäkerheten

Har ditt parti några planer på att rättsosäkerheten i migrationsprocessen ska minska – och i så fall hur? Hur kan en rättsstat acceptera att människors rätt till asyl bedöms efter en lag som inte fanns när de sökte asyl? Delar ni migrationskommitténs bedömning att det inte finns några problem med rättssäkerheten? Hur ser ni på rättssäkerheten och domstolarnas tillförlitlighet?
Varför tar inte Migrationsöverdomstolen upp många fler fall för att skapa prejudikat och bringa reda i det som är oklart? Bör representanter från UNHCR och sakkunniga jurister ersätta politikerna i domstolar som behandlar människors liv?

    •    KD, L, MP och S erkände att det finns brister i rättssäkerheten.
    •    V vill ha en statlig utredning och se över utlänningslagen.

Skuggsamhället

Hur tänker ditt parti omkring dessa flyktingar (där utvisning inte kan verkställas) och skuggsamhället? Vad vill ni göra åt problemet att människor från många olika länder hamnar i limbo utan rätt till försörjning i Sverige, ibland under många år, på grund av att de får utvisningsbeslut som inte går att verkställa?

    •    MP hänvisar till ”limboutredningen” 2017.[1]
    •    V anser att limboärenden måste omprövas.

Civilsamhället

Vad anser ditt parti ska göras för att volontärernas tillit till samhället ska öka?

•    L hänvisar till senaste IPSOS-enkäten, att 77 % vill ha samma nivå på flyktingmottagandet eller färre, men undviker att tala om att beredskapen att ta emot fler flyktingar ökat från 2021 till 2022.

Mottagande, resurser

Hur säkerställer ni att Migrationsverket får tillräckliga resurser vad gäller personalens kompetens och antal, för att kunna göra rättssäkra utredningar och hinna med sina uppgifter inom rimlig tid? När bristande integration ska bestraffas, varför väljs bestraffningar som ytterligare skärper utanförskapet? Varför får vi inte gehör för ersättningsnivåer (dagersättning) som går att leva på?
    •    KD betonar att utvisningar ska verkställas.
    •    L vill ha mer resurser till Migrationsverket.
    •    C vill satsa på förbättrat mottagande.
    •    MP påpekar att det fungerat väl när flyktingar själva fått välja mottagningsland. Partierna håller medvetet ner resurserna till Migrationsverket.
    •    V anser att permanenta uppehållstillstånd skulle lätta trycket på Migrationsverket.

Behandla flyktingar olika

Hur ställer ni er till att asylsökande från vissa länder får en positiv särbehandling?
    •    Här fanns en enighet om att ukrainare ska ha varken mer eller mindre rättigheter än andra flyktingar innan och efter de fått uppehållstillstånd.
    •    KD skilde ut sig genom att förorda att vi ska välja ”mer lättintegrerade” flyktingar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV