Debatt

Roks valmanifest: Så kommer vi åt mäns våld mot kvinnor

Roks ordförande Jenny Westerstrand.

#val22 I dag presenterade Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, sitt valmanifest i Almedalen. De konstaterar att arbetet mot mäns våld mot kvinnor har avtagit de senaste åren. Därför har de tagit ett fram ett manifest inför valet 2022. Vi publicerar det i här sin helhet.

Organisationen Roks konstaterar att samhällets arbete mot mäns våld mot kvinnor har gått bakåt istället för framåt de senaste åren. Trots mycket stora satsningar tycks inte mäns våldsutövning minska, däremot ser vi ökade svårigheter för kvinnor, tjejer och barn att bli trodda och att få hjälp – och stora satsningar på de förövande männen.
Vi ser också att samhällets arbete mot våldet bedrivs med en könsneutral förståelse och att staten sätter våra ideella,feministiska kvinnojourer under kontroll. Det heter kvalitet men den unika kunskap vi har är inte inräknad i begreppet. Istället för stöd är det säkerhet som är i fokus.
Utifrån den bakgrunden har vi tagit fram detta valmanifest.

Kvinno- och tjejjoursrörelsens kunskap måste ges utrymme i det politiska arbetet mot mäns våld mot kvinnor
Roks har under de senaste tio åren varit starkt kritiska till den utveckling som skett på fältet mäns våld mot kvinnor. Det gäller bland annat:
• den könsneutrala förståelse av våld som det senaste årtiondets regeringar har anammat
• den ökade synen på den våldsutsatta kvinnan som avvikande och osjälvständig
• det ökade fokuset på säkerhet och utsatthet i skyddet likställandet av Roks feministiska ideella kvinnojourer och andra aktörer, till exempel privata boenden
• koopteringen av kvinnojourernas arbete och kväsandet av den fria kvinno- och tjejjoursrörelsen

Roks ser att konsekvenserna av den förda politiken skadar kvinnor, tjejer och barn och att den har verkat splittrande. Roks vet
• att en splittrad rörelse har oerhört svårt att göra motstånd. Under de 40 år som vår rörelse funnits och mött kvinnor har Roks jourer utvecklat en djup kunskap om mäns våld mot kvinnor. Det inbegriper en sammanhållen förståelse av kön och våld. Det innebär kunskaper om våldets utbredning, dess omfattning och dess komplexitet liksom kunskaper om hinder och möjligheter i samhällets arbete för att stoppa mäns våld. Vi kräver att samhället använder den! Mäns makt och kontroll över kvinnor och barn måste stoppas och för det krävs kunskap som leder till förändring.

Roks kräver:
• att Sveriges arbete mot mäns våld mot kvinnor åter ges en feministisk grund och att kön och våld hålls samman i analys
och arbete
• att den fria, ideella kvinno- och tjejjoursrörelsens röst åter ges en påverkande plats i det politiska arbetet mot mäns våld

Skydda ideella kvinnojourer och erbjud långsiktig finansiering
Kvinnojourer är frizoner för våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. På kvinnojouren ges stöd och hjälp för att starta om och skapa ett liv utan hans våld. Stödet och hjälpen ges på hennes egna villkor. Det är ett av många skäl till att kvinnor vågar söka stöd.
Staten vill nu sätta våra fria, feministiska kvinnojourers boenden under sin kontroll. Vår kunskap ignoreras och marknadsmässiga mät- och kontrollinstrument bestämmer hur vi ska arbeta. Ett vårdtänkande präglar synen på den våldsutsatta kvinnan och hennes barn.
Roks kräver:
• skydd och respekt för jourernas självständiga organisering och tryggade resurser för dem att bedriva sitt arbete

Hela samhället behöver se mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn som kriminella handlingar
Under senare år har statsmakterna skärpt straffen för våldsbrott. Roks menar att givet den verklighet som råder riskerar höjda straff att minska antalet fällande domar. Mäns våld förblir därmed konsekvenslöst.
Roks kräver:
• adekvat lagstiftning som tillämpas och att brottet grov kvinnofridskränkning lyfts och görs använt! Förövande män måste lagföras!

Stoppa oetiska och icke validerade metoder
Parallellt med de skärpta straffen erbjuds förövare stöd och hjälp av svenska myndigheter. Trots detta saknas evidens för vad som är verkningsfullt. Roks ser istället att kvinnor hålls kvar i våldet när samhället erbjuder behandling till mannen.
Roks kräver:
• att lagstiftningen kring behandlingen av män underkastas en etisk prövning relaterad till kvinnors säkerhet
• att socialtjänsten rapporterar mäns våldsbrottslighet till polisen när de får kännedom om den

Se att förebyggande arbete är att satsa på stöd och skydd till kvinnor
Om våld handlar om att mannen sätter gränser för kvinnan är det centralt att samhället sätter gränser för män som agerar så. Genom snabba och enkla vägar ur våldet, i det samhälle där kvinnan lever, förebyggs att män kan forma kvinnors liv med hot,
våld och kränkningar.
Roks kräver:
• att stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor ses som förebyggande arbete
• ett ökat ansvar för kommunerna för att trygga kvinnojourernas och tjejjourernas arbete i det lokala samhälle

Se mäns och killars våld mot tjejer och unga kvinnor
Roks tjejjourer har stöttat tjejer och unga kvinnor i över 27 år. Trots den omfattande mängd våld denna grupp kvinnor utsätts för lyfts arbetet mot ”våld i ungas relation” istället för ”killars våld mot tjejer” i regeringens arbete och tjejjoursrörelsen som aktör är helt osynliggjord.
Roks kräver:
• att vår rörelses kunskaper inkluderas i arbetet mot mäns och killars våld mot tjejer och att termen ”våld i ungas relationer”
ersätts med ett fokus på mäns och killars våld mot tjejer

Skydda och kompensera Gömda kvinnor
Idag lever kvinnor med skyddad identitet för att den svenska staten misslyckats att skydda dem från våldsutsatta män.
Roks kräver:
• att staten tar ansvar för kvinnors fundamentala mänskliga rättigheter genom att begränsa våldsamma mäns rörelsefrihet,
inte kvinnor och barns
• att gömda kvinnor kompenseras ekonomiskt för statens misslyckande av skydd

Ta hänsyn till våld i vårdnads- och umgängesmål
Idag kan en pappa som utsatt mamman eller de gemensamma barnen för våldsbrott få rätt till umgänge med sina barn, även i de fall kvinnor och barn tvingas leva gömda från den våldsamma pappan. Mammor och barn behöver skyddas från våldsamma
pappor.
Roks kräver:
• att våldsamma fäder hindras från umgänge liksom att våldsamma fäder inte ges vårdnad över barn
• att barnets mamma ges bestämmande över barnets vård, skolgång och vistelseort när de behöver fly från pappans våld

Agera mot de ekonomiska konsekvenser av våldet
Många kvinnor hindras från att lämna en våldsam man på grund av ekonomiska svårigheter. Att leva i våld för också med sig
konsekvenser på ekonomin på en mängd plan.
Roks kräver:
• att kvinnor ges stöd och kompensation för de skiftande ekonomiska konsekvenser som mannens våldsutövning ger, inklusive frågor om underhåll, bodelning, processande och skuldsättning
• att samhället lyfter och agerar mot och tar ansvar för kvinnors fattigdom i spåren av mäns våld

Använd de internationella instrumenten rörande kvinnors mänskliga rättigheter
CEDAW, FN:s deklaration om upphörande av våld mot kvinnor och Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, Istanbulkonventionen, är de för oss viktigaste internationella instrumenten mot mäns våld mot kvinnor. Samtidigt som ett MR-perspektiv gjorts vägledande för statens arbete mot våld saknas referenser till och kunskaper om dessa viktiga instrument i Sveriges politiska dokument, liksom hos statliga institutioner och statliga organisationer.
Roks kräver:
• att kvinnor mänskliga rättigheter görs kända och läggs till explicit grund i regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor
• att staten klargör för Sveriges kommuner att också de är skyldiga att följa nämnda konventioner och deklarationer i sitt
arbete

Stoppa surrogatmödraskap
Sverige har slagit fast att svenska kvinnors kroppar inte ska utnyttjas, användas och handlas med på en marknad. Konventioner till skydd för barnets rätt och människans integritet förbjuder också handel med människor.
Roks kräver:
• att surrogatmödraskap uttryckligen förbjuds i lagstiftning

Se pornografi och prostitution som mäns våld mot kvinnor
Pornografi och prostitution behöver vara högt på dagordningen och ses som mäns och killars våld mot kvinnor. Det behövs även åtgärder som skyddar och hjälper kvinnor och tjejer utsatta för pornografi och prostitution.
Roks kräver:
• ett aktivt arbete från stat och kommun för att skydda och kompensera kvinnor och tjejer för porrens skadeverkningar,
• aktion, inklusive rättsliga åtgärder, mot det våld som utövas i porren mot tjejer och kvinnor
• att kvinnor utsatta för koppleri ses som brottsoffer

Ändra förtalslagstiftningen
Med #Metoo visades återigen hur utbrett våldet mot kvinnor och tjejer är. Kvinnor och tjejer var modiga som berättade om sina
erfarenheter och därmed inspirerade andra att berätta och att anmäla de brott de blivit utsatta för. Dessvärre utlöste tjejernas
och kvinnornas röster ett motstånd. Idag har cirka 20 kvinnor fällts för förtal när de berättat om våld och övergrepp från män, ibland utan att ha nämnt sin förövare.
Roks kräver:
• att kvinnors och tjejers berättelser om sina liv ses som del av den fundamentala yttrandefriheten
• att kvinnors och tjejers erfarenheter av att leva i ett våldsamt, patriarkalt, samhälle giltiggörs som del av det vi får, kan och
uppmuntras att berätta om.Organisationen

Jenny Westerstrand är ordförande för Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV