Debatt

Ta barnkonventionen på allvar!

Kalix.

Ett barn som inte känner att samhället ställer upp för henom kommer inte ha lust att ställa upp för samhället. Fem regionvalskandidater från Feministiskt  initiativ vill att Sveriges regioner tar barnkonventionen på allvar och pekar ut flera områden där omsorgen och tillgängligheten behöver förstärkas.

Ett barn i Sverige börjar sitt liv med att födas på en förlossningsklinik. Oavsett region ska det finnas en barnmorska som hjälper dess föräldrar hela vägen tills de får träffa sitt barn på ett bra sätt för första gången.

Barnet har sedan rätt att möta engagerad, spetsutbildad och välbetald vårdpersonal med goda arbetsförhållanden varje gång hen tar emot vård, hela barndomen och vidare in i vuxenlivet. Det betyder att både barn och eventuell vårdnadshavare ska bli behandlade med respekt och kunnighet. Detta oavsett könsuttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, trosuppfattning, ålder eller normbrytande funktionalitet.  

Barnet kommer behöva röra sig inom regionen för att komma till skola, vänner och fritidsaktiviteter. Fi vill att barnet lätt ska kunna ta sig runt med en bra anpassad kollektivtrafik. Den behöver tillgänglighetsanpassas och även byggas ut med mer anropsstyrda turer där det idag inte finns någon kollektivtrafik.

Vi vill också att det ska vara tillgängligt ur en ekonomisk synvinkel och vill arbeta för avgiftsfri kollektivtrafik. Vi vill att cykeln ska bli ett självklart och säkert färdmedel och därför behöver vi satsa pengar på cykelbanor och bra ställplatser för cyklister.
 
Barnet kommer möta kultur på olika sätt. Kulturen ska vara för alla barn oavsett förutsättningar. Kulturen ska inte bara finnas tillgänglig för alla barn utan alla barn ska också känna att det finns kultur där deras erfarenheter finns representerade. Vi i Fi anser att regionen ska stärka kultur för, av och med barn och unga, helt enligt FNs barnkonvention. 

Ingen har valt var de fötts, av vem eller när. Det är därför politiken är så viktig. Feministiskt Initiativ har som mål att alla ska känna sig respekterade, sedda och förstådda.

Därför kandiderar vi i regionvalet.

Alex Reuter, Fi Västra Götaland
Frida Bref, Fi Östergötland 
Karin Larson, Fi Västerbotten 
Ida Adlerberth Håkansson, Fi Region Stockholm 
Leia Nordin, Fi Uppsala