Evenemang

Krossa gränser och tysta rasism

SÖNDAG 4 SEPTEMBER, STOCKHOLM

Vi vill inte välja mellan att gå snabbt eller långsamt mot fascismen.
Inför det kommande valet har politikernas argumentationer blivit mer explicit rasistiska från alla politiska håll. Maxgräns på icke-vita personer i förorten, språk- och ADHD test på icke-vita barn, samt DNA-tester vid utlänningskontroller. Mer repression, hårdare tag och syndabockstänkande.
Sverige går med i NATO med utlämning av kurdiska frihetskämpar till diktaturstaten Turkiet som pris. Vi har snabbt fått se resultatet av denna inhumana och krigshungriga politik, med den nu frihetsberövade kurdiska frihetskämpen Znar Bozkurt. Znar är inte misstänkt för något brott, utan beskylls främst för samröre med HDP, det första kurdvänliga parti i Turkiet som den turkiska regeringen vill tysta. Inget gott väntar Znar om han utvisas till Turkiet.
Människor i Sverige utvisas just nu eller inväntar utvisningsbeslut, oavsett om det riskerar sin säkerhet. Nyligen återupptogs massdeportationer till Irak, och utvisningsbesluten mot Afghanistan fortsätter trots talibanstyre. Flera av oss lever som papperslösa i ett skuggsamhälle; vi osynliggörs, och när vi synliggörs är det för att använda oss i politiska ordlekar eller som syndabockar. Vi vill stoppa deportationerna och den rasistiska retoriken. Vi vill krossa gränserna. Vi vill synliggöra papperslösa som tvingats leva i skuggsamhället. Vi vill existera utan att bli till schackpjäser i politikernas maktspel. Vi tänker inte tystas.
Kom och visa ert stöd och missnöje tillsammans med oss! Söndag 4/9 kl. 15:00 på Sergels torg.

We don’t want to choose between moving towards fascism quickly or slowly.
In the run-up to the forthcoming elections, the arguments of politicians have become more explicitly racist from all sides. Upper limit on non-whites living in the suburbs, language and ADHD tests on non-white children, and DNA tests at immigration checks. More repression, crackdowns and scapegoating.
Sweden joins NATO with the extradition of Kurdish freedom fighters to the dictatorial state of Turkey as a human pledge. We have quickly seen the results of this inhumane and war-hungry policy, with the now imprisoned Kurdish freedom fighter Znar Bozkurt. Znar is not suspected of any crime, but is accused mainly of association with the HDP, the first pro-Kurdish party in Turkey which the Turkish Government wants to silence. No good will come to Znar if he is deported to Turkey.
People in Sweden are currently being deported or are awaiting deportation orders, regardless of whether it risks their safety. Recently, mass deportations to Iraq resumed, and deportation orders against Afghanistan continue despite Taliban rule. Many of us live as undocumented migrants in a shadow society; we are invisible, and when we are visible it is to use us in political puns or as scapegoats. We want to stop the deportations and the racist rhetoric. We want to break down borders. We want to make visible undocumented migrants who have been forced to live in the shadow society. We want to exist without becoming pawns in the power game of politicians. We will not be silenced.
Come and show your support and dissatisfaction with us! Sunday 4/9 at 15:00 on Sergels torg.

KROSSA GRÄNSER OCH TYSTA RASISM – POLITIK ÄR INTE FÖR POLITIKER
SÖNDAG 4 SEPTEMBER
KL. 15:00
Sergels torg
Evenemang av Ingen Människa är Illegal Stockholm

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV