Krönika

Pinsamt att Sverige står på samma sida som Ungern och Polen

Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor.

Kvotering i bolagsstyrelser var på agendan på Carina Ohlsons första möte i jämställdhetsutskottet som nybliven EU-parlamentariker för Socialdemokraterna. Snart väntar omröstning i parlamentet.

Det är verkligen något alldeles extra jag nu får vara med om som Europaparlamentariker. Jag har precis fått en ordinarie plats i jämställdhetsutskottet och på mitt första möte röstar vi om kvotering i bolagsstyrelser.
 
Det blev en överväldigande majoritet för förslaget. Nu i veckan ska vi rösta om det i plenum. Jag får verkligen hoppas att det går igenom.

Alldeles för länge har vi slösat bort kvinnors kompetens och kunskap i det europeiska näringslivet.

Alldeles för länge har vi slösat bort kvinnors kompetens och kunskap i det europeiska näringslivet. Nu får vi äntligen ett direktiv på plats som kommer att öka representationen och höja kompetensen i bolagsstyrelserna.
 
För mig som socialdemokrat är det en självklarhet att kvinnor ska ha halva makten i samhället – det handlar om såväl rättvisa som företagens och våra samhällsekonomiers tillväxt.
 
Det är pinsamt att de svenska högerpartierna inte stödjer direktivet. Studier visar att företag presterar bättre och att vinstökningarna är större när det finns en balans mellan kvinnor och män i bolagen. Om det är en mer jämställd maktfördelning, företagens vinstökningar eller den ekonomiska tillväxten som de svenska högerpartierna motsätter sig är oklart.
 
Sju av tio styrelseledamöter i de största börsnoterade företagen i EU är män. Det beror på att de i praktiken har kvoterat in sig själva. I över ett decennium har vi väntat på framsteg i detta viktiga direktiv för ett mer jämställt Europa.

Därför är det bra att EU nu tar viktiga steg mot att ta vara på hela befolkningens kompetens, innovation och kunskap.

Vi svenska socialdemokrater stödjer självklart direktivet om en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser. För vi vet att alla tjänar på jämställdhet.
Kvinnor har kompetensen och de satsar på karriärerna, men kommer ändå inte in genom dörren till bolagsstyrelserna. För där inne sitter män, som kvoterar in manliga vänner och de släpper inte in kvinnorna. Vi måste bryta den snedfördelningen.
 
Därför är det bra att EU nu tar viktiga steg mot att ta vara på hela befolkningens kompetens, innovation och kunskap.

Det så kallade ”Women on Boards”-direktivet syftar till att införa transparenta rekryteringsförfaranden i företag, så att minst 40 % av de icke verkställande styrelseposterna eller 33 % av alla styrelseposter är tillsatta av det underrepresenterade könet. Tack vare parlamentet måste företagen uppfylla detta mål senast den 30 juni 2026.
 
Börsnoterade företag kommer att behöva lämna information till de behöriga myndigheterna en gång om året om könsrepresentationen i sina styrelser och, om målen inte har uppnåtts, hur de planerar att uppnå dem. Denna information ska publiceras på företagets hemsida på ett lättillgängligt sätt.
 
Förslaget innehåller effektiva, avskräckande och proportionerliga påföljder för företag som inte följer öppna och transparenta utnämningsförfaranden.
 
Parlamentet lyckades få med exempel på specifika sanktionsåtgärder, såsom böter och företag som får sitt val av styrelseledamöter ogiltigförklarat av ett rättsligt organ om de bryter mot de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med direktivet.
 
När parlamentet och rådet formellt har godkänt avtalet träder direktivet i kraft 20 dagar efter att det har offentliggjorts i EU:s officiella tidning.
 
Medlemsstaterna ska genomföra direktivet två år efter det att det har antagits. Frågan har tidigare behandlats i EU-nämnden vid ett flertal tillfällen men har inte fått gehör. Jag var själv med vid flera av dessa tillfällen, både i EU-nämnden och i Civilutskottet.
 
I omröstningen i rådet röstade medlemsstaterna enligt följande: Ungern, Polen, och Sverige röstade mot förslaget. Estland, Slovakien, Lettland, och Tjeckien avstod. Alla andra medlemsstater röstade för förslaget.
 
Det är ju fruktansvärt pinsamt att Sverige nu står på samma sida som Ungern och Polen när det gäller jämställdhet. Polen som också har inskränkt rätten till fri abort. I veckan som gick kom en redogörelse från Polen om kvinnor som avlidit beroende på att de nekades abort. Jämställdhet kan aldrig tas för given. Kampen måste tas hela tiden!
 
Carina Ohlsson (S), Europaparlamentariker

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV