Krönika

Fem önskningar för 2023

Ulrika Westerlund, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

Ulrika Westerlund summerar första terminen i riksdagen och listar fem  önskningar inför 2023 i ett snårigt politiskt landskap.

När vi går på julledighet har riksdagen varit öppen i cirka tre månader efter valet. Det har varit tre månader där den nya regeringens planer har presenterats stegvis – och så kommer det ju nu att fortsätta under resten av mandatperioden. Först kom Tidöavtalet, sedan regeringsförklaringen (som i och för sig nästan var en kortkort version av Tidöavtalet) och sedan budgeten. Det sista riksdagen gjorde var att debattera och besluta om de olika utgiftsområdena. Här har ju en hel del av den nya regeringens intentioner tydliggjorts – det ska skäras i biståndet, folkbildningen, kulturen och i klimatsatsningarna. Det ska bland annat satsas på att öka utsläppen (en tredjedel av reformutrymmet går dit).   

I mellandagarna kommer sannolikt regleringsbreven till de olika myndigheterna, och då blir ännu fler av intentionerna tydliga. Exakt hur ska biståndet skäras ner, till exempel?

I dagarna flaggade också Ulf Kristersson för att det börjar tillsättas utredningar om flera av de överenskommelser som gjorts i Tidöavtalet. Bland annat ska ”visitationszoner” nu utredas. Efter helgerna kommer riksdagens och oppositionens arbete med att tydliggöra vilka förslagen från regeringen egentligen är, och vilka konsekvenser de kommer att få, med andra ord att komma igång rejält. För mig som kommer från civilsamhället finns faktiskt också väldigt stora likheter med att sitta i riksdagen i opposition. Vi kommer att driva våra förslag och framföra vår kritik, men vi kommer ju inte få igenom något. 

Med detta sagt har jag en del förhoppningar och önskningar inför 2023 (förutom då den överordnade önskningen att regeringskonstellationen och dess rasistiska, odemokratiska avtal inte överlever). 

I Sverige är barnkonventionen lag, det måste kunna betyda mer än det hittills gjort. 

I januari granskas Sverige av FN:s barnrättskommitté. Situationen är lite speciell eftersom civilsamhället skrev och skickade in sina skuggrapporter före valet och innan den nya regeringen tydliggjorde sina intentioner. Några barnrättsorganisationer har därför gjort tilläggsrapporter där de tydliggör de olika konsekvenserna de ser framför sig från ett barnrättsperspektiv. Jag önskar och tror att barnrättskommittén har noterat paradigmskiftet (som ju regeringen själv gillar att kalla sin politik) och ger det svenska civilsamhället stöd i sin kritik – av både tidigare brister och den nya situationen. I Sverige är barnkonventionen lag, det måste kunna betyda mer än det hittills gjort. 

…hoppas på en framgång för funktionsrättsrörelsen i den här frågan. 

I mars kommer den så kallade huvudmannaskapsutredningen, som utrett hur ansvaret för den personliga assistansen ska se ut framöver. Här finns stora förhoppningar på att staten ska ta över ansvaret och ge stabila, långsiktiga förutsättningar, så att alla som behöver personlig assistans ska kunna förlita sig på att den inte helt plötsligt tas bort. Utredningen löser dock inte alla problem. Redan förra våren gjordes ett tillkännagivande från riksdagen där behovet av att alla grundläggande behov ska bedömas i sin helhet tydliggjordes. Den dåvarande regeringen agerade inte på detta, och hittills har heller inget hänt från den här regeringen. I regeringens budget var inte heller uppräkningen gällande assistansersättningen i närheten av tillräcklig. Detta trots att både L, Kd och Sd tidigare profilerat sig som partier som vill prioritera detta. Så, trots att ganska lite tyder på att detta kommer att ske, vill jag ändå fortfarande hoppas på en framgång för funktionsrättsrörelsen i den här frågan. 

… min största förhoppning att regeringen i första hand backar tillbaka till utkastet till lagrådsremiss och tar detta vidare i processen….

För hbtqi-rörelsen är en ny könstillhörighetslag högt upp på agendan, sedan mycket lång tid. Den första (rimliga) utredningen i saken kom 2014. Men situationen är komplicerad. Det sista som den socialdemokratiska enpartiregeringen gjorde i frågan var att lämna över en lagrådsremiss som tyvärr hade frångått principen om självbestämmande, vilket fanns i det utkast till lagrådsremiss som S och Mp gemensamt tog fram för ett drygt år sedan och är en av de viktigaste poängerna med att förnya lagen. Nu är vi alltså i ett läge där vi har en regering som inte verkar ha förnyelse av lagen som en särskilt prioriterad fråga överhuvudtaget – och en process från den förra regeringen som inte är bra. Här är min största förhoppning att regeringen, om den får för sig att agera i frågan, i första hand backar tillbaka till utkastet till lagrådsremiss och tar detta vidare i processen – och i andra hand åtminstone går vidare med S-lagrådsremissen. Det innebär i alla fall ett litet steg framåt, om än alltså långt ifrån tillräckligt. 

Kvinna. Liv. Frihet. Må det nya året föra med sig en omkullkastad regim i Iran.

I övrigt: Kvinna. Liv. Frihet. Må det nya året föra med sig en omkullkastad regim i Iran. Det måste vara möjligt att få slut på den 43-åriga terrorn mot det egna folket. Sverige och alla andra demokratier måste pressa regimen hårdare. Av alla frågor som engagerat svenska massmailare till riksdagsledamöter denna höst är denna den absolut största. Må massmailen och de iranska aktivisternas kamp, i Iran och i andra länder, slutligen få effekt. 

Ulrika Westerlund, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

Krönika

Livets kvinnofälla är att skaffa barn

De som skattar sig själva som mest lyckliga i Sverige är barnfria samboende par. Där är mer än hälften ”mycket nöjda med livet”, jämfört med fyra av tio samboende med hemmaboende barn. Det konstaterar Lina Stenberg som räknat sig igenom varför födelsetalen är de lägsta på många år.

Svenskarna blir allt färre. Enligt nya siffror från SCB har vi inte fött så här få barn sedan 2003. När invandringen samtidigt minskar och regeringen hittar på nya sätt att kunna utvisa utlandsfödda, ser framtiden rätt mörk ut.
Egentligen är dock ett minskat antal invånare inte ett problem i sig.

Det bekymmersamma är att befolkningspyramiden blir allt mer skev, när en stor andel äldre ska försörjas av en minskad andel arbetsföra. Frågan är om det ens är hållbart om när SD får igenom sin anti-invandringspolitik.
Landets hopp ligger därför på kvinnor och män i barnafödande ålder. Eller, det stämmer inte riktigt. Ansvaret, kravet, ligger på kvinnorna.

Kvinnorna som redan är i spagat för att de ska uppfylla alla övriga krav som åligger dem. Nej, något stämmer inte, så varför försöker vi inte ens ta reda på vad som är fel?

När ett samhälle står inför utmaningar som våra, då skulle man kunna tro att det tas krafttag från politiken. Att det görs undersökningar om varför allt färre vill skaffa barn. Att man tar sig en funderare på varför de kvinnor som föder barn blir allt äldre. Bara sedan 2000 har snittåldern för en förstföderska ökat från 28 till drygt 30 år. Och kurvan pekar uppåt.

En ledtråd finns i en undersökning från SCB som visar att de som skattar sig själva som mest lyckliga i Sverige är barnfria samboende par. Där är mer än hälften ”mycket nöjda med livet”, jämfört med fyra av tio samboende med hemmaboende barn.

Och det är inte särskilt konstigt. I samma undersökning svarar de barnfria att de är mer nöjda både med sin ekonomi och med sin fritid, jämfört med både samboende och ensamstående med barn.

Att ha barn kostar pengar och att ha barn tar tid. Detta vet vi, och det borde ge nycklarna till politikerna om vilka lösningar som krävs. Vi vet också att barnafödandet påverkar kvinnor mer än män. Redan när kvinnor flyttar ihop med en man minskar deras inkomster, visar en undersökning från Saco, samtidigt som männens inkomster ökar. Sedan bara fortsätter det.

”Att bo med en man och att skaffa barn är de största nedköpen en kvinna kan göra både ekonomiskt och hälsomässigt. Det är den största kvinnofällan.”

För så fort första barnet föds ökar inkomstskillnaderna ännu mer. TCO visar att lönegapet mellan kvinnor och män fördubblas inom sex år efter den förlossningen.

Och när kvinnor i snitt tar sju av tio betalda föräldradagar, liksom en majoritet av obetald föräldraledighet och barnens vab, belönas män i allt högre inkomster oavsett om de har barn eller inte. Att kvinnor sedan utför sex timmar mer obetalt hemarbete och har dubbelt så höga sjukpenningtal som männen är bara grädde på moset.

En brittisk studie visar att de allra lyckligaste är män som bor ihop med en kvinna, och att de näst lyckligaste är kvinnor som bor utan män. Intressant, men inte så konstigt. För män som är samboende får mer fritid än om de bott själva medan ensamstående kvinnor får mer tid över när de inte behöver serva en man.

Annorlunda formulerat: Att bo med en man och att skaffa barn är de största nedköpen en kvinna kan göra både ekonomiskt och hälsomässigt. Det är den största kvinnofällan

Och med detta framför ögonen, varför ska unga kvinnor vilja skaffa barn? För svaret kan så klart inte vara att skuldbelägga de tjejer som gör andra val för att bli så lyckliga och må så bra som möjligt.

Nej, det måste vara samhället – politikerna – som tar ansvar för att underlätta livet för de som vill skaffa barn. Och särskilt måste man se till de unga kvinnor som i dag gör en förlustaffär på att ens överväga familj. 

Lina Stenberg, skribent och författare

Krönika

Regeringen vill välta omkull skyddade boenden

Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson (V).

”I praktiken kan det i värsta fall innebära att våldsutsatta kvinnor tvingas lämna kvar sitt eller sina barn med en våldsam man.” Maj Karlsson (V) om riskerna med regeringens nya lagförslag om skyddat boende. 

Regeringen har nu valt att lägga fram lagförslaget ”Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”. Själva grundtanken med förslaget är precis som det låter att barns rättigheter ska stärkas vilket är helt nödvändigt. Problemet är att det här är en stor och omfattande reform, med många falluckor, som kan få långtgående konsekvenser för arbetet mot mäns våld mot kvinnor.  

Det går inte att tolka regeringens förslag på något annat sätt än att de vill välta omkull hur skyddade boenden fungerar i Sverige idag. De vill bland annat att barn ska ges en individuell placering av socialtjänsten när mamman kommer till ett skyddat boende. I teorin kan det låta bra, men i praktiken kan det i värsta fall innebära att våldsutsatta kvinnor tvingas lämna kvar sitt eller sina barn med en våldsam man. Då vi vet att kvinnor inte söker stöd om det finns minsta risk att förlora sina barn, kommer konsekvensen bli att färre kvinnor vågar fly från våldsamma män.  

Lagförslaget skulle också innebära att privata och oseriösa aktörer ges ökade möjligheter att göra vinst på våldsutsatta kvinnor. Förslaget följer med andra ord den cyniska privatisering som pågår i välfärden, kunskap om kvinnors utsatthet som byggts upp över lång tid ska ersätts av vinstdrivande privata bolag. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, menar att många av Sveriges kvinnojourer kommer tvingas lägga ner sina skyddade boenden om förslagen blir verklighet.

”Genom en enkel sökning i regeringens 480 sidor långa förslag ger ”könsbaserat våld” endast en träff, just i referens till Sveriges Kvinnoorganisationers kritik. ”

Regeringen menar att tillståndsplikten för skyddade boenden som de förslår är ett redskap för att hindra välfärdskriminalitet. Tyvärr har det visat sig att kravet på tillstånd (exempelvis för HVB-hem) inte enskilt är tillräckligt för att hålla kriminella borta. De räds inte extra administration så länge de kan plocka ut vinst på skattepengar.

Dessutom har skarp kritik riktats från flera andra kvinnorättsorganisationer då de anser att förslagen är skrivbordsprodukter som har avkönat den verklighet som råder där kvinnor flyr från våldsamma män. Sveriges Kvinnoorganisationer skriver i sitt remissvar till regeringen att förslagen ”saknar en förståelse för våldets könade natur […] vilket osynliggör så väl förövaren som brottsoffret och får våldet att framstå som könsblint och ömsesidigt.”

Genom en enkel sökning i regeringens 480 sidor långa förslag ger ”könsbaserat våld” endast en träff, just i referens till Sveriges Kvinnoorganisationers kritik. Regeringens och Sverigedemokraternas okunskap om mäns våld mot kvinnor är direkt farlig.

Vänsterpartiet är mycket angelägna att stärka barns rättigheter i skyddade boenden, men om kvinnor inte vågar söka hjälp är barnen väldigt farligt ute. Vi föreslår därför istället att stödet för barn som följer med sin mamma till ett skyddat boende ska stärkas utan risk för att barnet blir placerat med den våldsamme mannen eller att mamman inte vågar fly. Det är också viktigt att se till att de ideella kvinnojourernas kunskap och erfarenhet tas till vara. Vi ska ha en välfärd som skyddar våldsutsatta kvinnor och barn med målet att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson (V)

Krönika

Svensk samtyckeslagstiftning behövs i hela Europa

Ett starkt lagpaket i EU som inkluderar samtyckeslag handlar om att rädda liv. Just nu är Europa en osäker plats för hälften av befolkningen endast på grund av att vi är födda med ett visst kön. Nu är det dags att gå från ord till handling för EU:s medlemsstater, skriver Evin Incir.

I lördags, den 25 november, uppmärksammades den internationella dagen för att stoppa våld mot kvinnor. Det borde vara en tid för att fira framsteg men istället konfronteras vi med en brutal sanning: våldet härjar vidare i vårt samhälle. Trots åren som gått och de förändringar vi har sett, fortsätter mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer att förekomma i alla samhällsskikt. Det är en verklighet som vi inte längre kan blunda för.

Oavsett var i världen kvinnor och flickor befinner sig påminner vittnesmålen om varandra. Ropen på hjälp har ekat länge nog nu därför är responsen från våra 27 medlemsstater skamlig.

År 2021 mördades cirka 81 000 kvinnor och flickor globalt sett med avsikt.
Mer än hälften av dem mördades till följd av våld i hemmet.
Mer än 60 procent av alla kvinnor har upplevt någon form av våld via sin telefon eller online.
Var tredje kvinna över 15 år i EU är överlevare av fysiskt eller sexuellt våld.

Det här är inte bara siffror. Bakom varje siffra finns en person, en kvinna, en flicka, en mamma, en dotter, en sjuksköterska, en läkare, till och med en lagstiftare. Ingen plats är säker, hem, skolor, arbetsplatser, torg, gator eller sociala medieplattformar. Kvinnor och flickor fortsätter att användas som slagpåsar och skjuttavlor av män.

Tillsammans med min medförhandlare Frances Fitzgerald, kämpar jag för att få våra 27 medlemsländer att inse behovet av ett kraftfullt lagpaket mot detta avskyvärda våld. Förhandlingarna med spanska EU-ordförandeskapet pågår för fullt. I nästa vecka äger de fjärde politiska förhandlingarna rum. Tills dess gör vi allt vi kan för att få medlemsstaterna att inse vikten av att införa en samtyckeslag i lagpaketet. Allt annat vore en skam.

Året är 2023, och de flesta medlemsländer vägrar fortfarande att inkludera den avgörande samtyckeslagstiftningen i paketet. Även Sverige var negativa till inkluderingen fram tills för mindre än en månad sedan. Alla kvinnor i EU borde få samma upprättelse som kvinnor i vårt land har haft sedan 2018.

Sedan Sverige införde lagstiftningen 2018, med hjälp av kvinnoorganisationer som Fatta och under den socialdemokratiskt ledda regeringen, har straffen skjutit i höjden med över 75 procent. Det är tydligt: åtgärder kan göra en kraftig skillnad.

Två av de största länderna i Europa sitter just nu på det avgörande beslutet. Det är förkastligt att regeringar som i Frankrike och Tyskland ännu inte förstår att bara ett ”ja” är ett ”ja” och allt annat är ett nej. Det är en grundläggande sanning som inte längre kan ignoreras.

De båda männen som just nu är ansvariga för besluten där, i Frankrike, president Emmanuel Macron och i Tyskland, justitieminister Marco Buschmann, måste börja förstå att ett starkt lagpaket som inkluderar samtyckeslag handlar om att rädda liv.

Just nu är Europa en osäker plats för hälften av befolkningen endast på grund av att vi är födda med ett visst kön. Nu är det dags att gå från ord till handling.

Evin Incir (S), Europaparlamentariker och chefsförhandlare för EU:s lagpaket att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer