Nyheter

Ny utredning om hedersrelaterat våld 

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) har tillsatt en utredning kring hedersrelaterat våld och könsbaserat våld.

En särskild utredare har tillsatts av regeringen för att avgöra huruvida det ska införas ett särskilt jämställdhetspolitiskt delmål i syfte att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom ska utredaren ta fram förslag på ny formulering krig delmål nummer sex att ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra” för att även inkludera andra former av könsbaserat våld.

– Vi tillsätter den här utredningen av flera skäl. Regeringen vill att hedersrelaterat våld och förtryck ska ges ökad uppmärksamhet och synlighet för att det effektivt ska kunna förebyggas och bekämpas. Vi behöver också säkerställa en långsiktig, samordnad och tydlig styrning på området könsrelaterat våld som utgår från kunskap och evidens, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen bör hedersrelaterat våld och förtryck få ökat fokus i jämställdhetspolitiken:

– Hedersrelaterat våld och förtryck utgör en mycket allvarlig kränkning av människors grundläggande fri- och rättigheter. Våldet och förtrycket bygger på starkt patriarkala och heteronormativa föreställningar och utgör ett stort hinder för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män, säger Paulina Brandberg.

Ska vara klar i februari 2025

Det andra området som utredaren ska ge förslag kring är huruvida formuleringen ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra” ska ändras. Tanken bakom detta är, enligt regeringen, att formuleringen kan osynliggöra andra former av våld som exempelvis våld mellan unga, hbtqi-personer, liksom män som utsätts för våld av kvinnor.

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, ooh är i dagsläget uppdelat i de sex delmålen: En jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa, mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Utredningen ska vara klar senast den 28 februari 2025.