Nyheter

Växande klyftor mellan kvinnor i rika jämfört med fattiga länder

Lena Cronqvists skulptur "Flickor" har försetts med munskydd.

Klyftorna mellan rika och fattiga kvinnor blir allt djupare. Skillnaderna mellan kvinnor i höginkomstländer och kvinnor i låginkomstländer fördubblades mellan år 2020 och år 2021. Det framkommer i ett globalt kvinnohälsoindex från Hologic Global Women’s Health Index.

Studien visar på skillnader inom en rad olika områden mellan kvinnor i rika länder och kvinnor i låginkomstländer. Och att dessa skillnader ökar.

Det handlar bland annat om att kvinnors möjligheter att tillgodose basala behov i vardagslivet, såsom att få ihop tillräckligt med pengar till mat, minskade. Medan männens situation förblev oförändrad.

Det framkom också att kvinnor var mer stressade, oroliga, arga och ledsna under 2021 än någonsin tidigare det senaste årtiondet. Allra vanligast var känslor av oro och stress.

Samtidigt påvisades en oroväckande trend att färre än 10 procent av kvinnorna i cirka 50 länder testade sig för cancer under året. Globalt var det 12 procent, vilket också det är en mycket låg siffra, enligt rapportförfattarna som menar att 2 miljarder kvinnor inte testade sig.

Det framkommer också att förtroendet för att uppsöka professionell hälso- och sjukvård minskade bland kvinnor med grundskoleutbildning eller lägre utbildning. Samtidigt som förtroendet för hälso- och sjukvården för kvinnor med längre utbildning förblev fortsatt högt.

Dessutom framkommer att kvinnor som genomgår årliga hälsokontroller och/eller sjukhusbesök har en två år längre förväntad livslängd jämfört med kvinnor som inte gör det. Detta gäller oberoende BNP per capita i de undersökta länderna.

Även i Sverige är hälsan ojämställd. Särskilt flickors och unga kvinnors psykiska ohälsa sticker ut. Enligt en kartläggning genomförd av Jämställdhetsmyndigheten finns det inget som tycker på att de skillnaderna i hälsa som finns mellan kvinnor och män håller på att försvinna.

– Vi ser att flickor och unga kvinnor oftare får diagnoser som ångest, depression och självskador än pojkar och unga män. Den psykiska ohälsan ökar också snabbare hos flickor och unga kvinnor. För att nå en jämställd hälsa är det viktigt att lyfta fram den psykiska hälsan och motverka problemen, säger Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, i en artikel på myndighetens hemsida.

Kvinnor lever längre än män, samtidigt som kvinnor oftare är sjukskrivna från sitt arbete. Kvinnor uppger också oftare i undersökningar att de har dålig hälsa eller långvariga sjukdomar.

– Förändringar i samhället med en allt större andel äldre, fler invånare födda utanför Sverige och ökande ekonomisk ojämlikhet innebär nya utmaningar. Vi ser till exempel i statistiken att mäns hälsa generellt blir bättre men att skillnaderna mellan olika grupper av män ökar. Utbildningsnivå, inkomst, födelseland och andra faktorer påverkar både kvinnors och mäns hälsa, säger Lars-Gunnar Engström, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV