Nyheter

Kvinnor och män drabbas av olika former av exploatering

FOTO: Johan Nilsson / TT.

Kvinnor och män exploateras på olika sätt i Sverige. Kvinnor identifieras främst som offer för sexuell exploatering, medan män utnyttjas som arbetskraft. Det framkommer i en rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Enligt analysen har 375 fall av misstänkt människohandel eller människoexploatering rapporterats under 2022. Av de 223 identifierade kvinnorna exploaterades över 72 procent för sexuella ändamål, medan cirka 68 procent av 139 män utnyttjades som arbetskraft.

– Trenden att män och kvinnor exploateras på olika arenor är genomgående och pekar på vikten av att arbetet mot människohandel måste ske i flera olika miljöer i samhället, säger Paulina Bolton, utredare på Jämställdhetsmyndigheten och ansvarig för det nationella arbetet mot prostitution och människohandel, i ett pressmeddelande.  

Bolton konstaterar också att allt fler vuxna män identifieras som utsatta. Enligt henne kan detta bero på att brottet människoexploatering infördes 2018 och att arbetskraftsexploatering har prioriterats mer på senare år.

Analysen visar att 274 fall misstänks vara människohandel och 101 fall är misstänkt människoexploatering.

En intressant nyhet för i år var statistik över vilken bransch exploateringen sker inom. Grön näring, byggsektorn, hotell och restaurang, industri, biltvätt- eller bilverkstäder samt städsektorn är de branscher där exploatering förekommer mest.

– Det är viktigt att ha med sig att denna typ av brottsutsatthet identifieras där arbete och resurser finns. Mörkertalet är stort och personer utsatta för människohandel är inte själva benägna att rapportera det. Myndigheter måste aktivt leta för att hitta dessa individer, säger Paulina Bolton.

Barn blir också offer för människohandel och människoexploatering. Under 2022 identifierades 54 barn som potentiellt utsatta, varav 31 var flickor och 23 pojkar. Ett tydligt trendbrott är ökningen av identifierade barn som utnyttjas för sexuella ändamål och inblandade i kriminalitet jämfört med tidigare år.

Det framkommer också i rapporten att mörkertalet är stort.  Det innebär att personer som utsätts för människohandel eller exploatering sällan rapporterar brotten själva.