Nyheter

Oskuldskontroller föreslås kriminaliseras

Maria Hölcke, rådman, Stockholms tingsrät, föreslår att oskuldskontroller kriminaliseras.

Under måndagen presenterades betänkandet Förstärkt skydd för den personliga integriteten som bland annat innehåller förslag på att kriminalisera så kallade oskulds­kontroller och oskulds­ingrepp. Däremot förordas inte ett särskild förbud mot omvändelseförsök av hbtqi-personer.

I veckan kom utredningen Förstärkt skydd för den personliga
integriteten
som haft i uppdrag att se över behovet av lagstiftning rörande oskuldskontroller, oskuldsintyg, oskuldsingrepp samt omvändelseförsök av hbtqi-personer.

Utredaren Maria Hölcke konstaterar att oskulds­kontroller och oskulds­ingrepp före­kommer i Sverige och föreslår att dessa ska kriminali­seras. Straff­skalan föreslås bli böter eller fängelse i högst ett år.

Vidare lämnar utred­ningen även förslag på att krimi­nalisera underlåtenhet att anmäla eller avslöja tvångs- och barnäktenskap.

– Varje flicka och kvinna ska ha rätt att bestämma över sin kropp, sitt liv och sin sexualitet. Att vidta åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet är en viktig del i regeringens arbete att bekämpa heders­normer och heders­förtryck, säger jämställdhets- och biträdande arbets­marknads­minister Paulina Brandberg i en kommentar.

Uppdraget har också handlat om att ta ställning till om det straff­rättsliga skyddet mot så kallade omvändelse­försök av hbtqi-personer bör förstärkas.

Utredare Maria Hölcke menar att den nuvarande regleringen ”erbjuder goda möjlig­heter att ingripa straff­rättsligt mot omvändelse­försök och att en särskild straff­bestämmelse om detta sannolikt inte skulle vara effektivt för att stärka skyddet mot denna typ av handlingar.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV