Nyheter

Kvinnans ”plikter i hemmet” kan tas bort ur Irlands grundlag

Folk firar ja-kampanjens seger i folkomröstningen om att slopa förbudet av abort i landets grundlag 2018.

Irland kommer att gå till folkomröstning den 8 mars nästa år. Då ska irländarna ta ställning till en skrivning om kvinnans plats i hemmet. Enligt förslag som diskuteras ska språket göras könsneutralt, och vissa andra förändringar kopplat till vad en familj är diskuteras också.

Det blir med all sannolikhet den internationella kvinnodagen 2024 som Irland folkomröstar om paragraf 41.2 i grundlagen. Skrivningen som talar om vikten av att staten erkänner den roll som kvinnors arbete i hemmet har för samhället. Den omstridda paragrafen kan både läsas som en uppvärdering av det obetalda arbetet, men skrivningen kan också tolkas som att kvinnor självklart har ”plikter i hemmet” och därför inte ska förvärvsarbeta i någon större utsträckning. En ny skrivning kommer sannolikt att vara könsneutral, men samtidigt bevara att staten har visst ansvar för att stödja omsorg i hemmet.

Vilken skrivning som kommer att ersätta den nuvarande paragrafen är ännu inte klart, men enligt The Irish Times väntar det irländska parlamentet Oireachtas ta ställning till det innan jul. Tanken var att folkomröstningen skulle hållas under 2023 men det har varit svårt att komma överens om hur den nya skrivningen bör se ut. Detta då flera politiker hyser oro för att folkomröstningen kan väcka frågor om familj, genus och genusroller, som skulle kunna vara splittrande. The Irish Times hänvisar till att politiker har signalerat att ministrar kan ställas inför frågor om hur genus och familj ska definieras, frågor som dessa enligt tidningen inte har klara svar på.

Grundlagsskrivning från 1937

I den nuvarande grundlagen från 1937 står det att ”Staten erkänner att genom hennes liv i hemmet ger kvinnan ett stöd till staten utan vilket det gemensamma bästa inte kan uppnås.”, och ”Staten ska därför anstränga sig för att försäkra att mödrar inte ska vara tvungna av ekonomisk nödvändighet att ta del av förvärvsarbete så att deras plikter i hemmet försummas”. En folkomröstning har debatterats en längre tid. 2018 skrev Irlands människorätts- och jämställdhetskommission att grundlagens paragraf både bör få ett könsneutralt språk, samt att definitionen av ”familj” ska förstås i en bredare bemärkelse och inkludera flera olika former av familjer, ”inklusive situationer där familjemedlemmar inte bor i samma hem.”

2021 röstade också en medborgarförsamling – som 2016 fick till uppgift att granska och utvärdera flera olika frågor kopplade till landets grundlag – för att skrivningen skulle ändras. Medborgarförsamlingen tryckte på vikten av jämställdhet i en ny formulering samt att grundlagsskyddet för familjen inte ska begränsas till en där par är gifta. Medborgarförsamlingen ville vidare att skrivningen om att kvinnor har plikter i hemmet helt ska slopas. Diskussionen om att ändra grundlagens paragraf 41.2 går också längre tillbaka än så, även i början av 1990-talet kom sådana förslag, och 1997 kom ett parlamentsutskott fram till att formuleringen skulle förändras.