Nyheter

1 000 våldsutsatta upptäcktes på en månad

Arbetsförmedlingen Malmö

Sedan i oktober frågar handläggarna på Arbetsförmedlingen om personen de har kontakt med har utsatts för eller utsätter andra för våld. Och i en färsk undersökning som Arbetsförmedlingen nyligen presenterat framkommer att under mars månad svarade 1 000 arbetssökande ja på frågan.

– Det är ett resultat som bekräftar det vi har vetat, att våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem där 1 av 4 kvinnor någon gång utsätts för våld under livet. Och ställer man frågan så upptäcker man också fler av dem som utsätts, säger Nora Salem sakansvarig för Ökad upptäckt av våld på Arbetsförmedlingen, till Fempers nyheter.

I enkätundersökningen där 4 400 handläggare på Arbetsförmedlingen deltog framkommer att implementeringen av den nya arbetsrutinen har varit relativt lyckosam. 

87 procent av de berörda handläggarna uppger att de ställer frågan om våld ibland eller alltid vid inskrivnings- och uppföljningssamtal, vilket är en ökning med cirka 40 procentenheter från i höstas då en liknade undersökning genomfördes, berättar Nora Salem.

97 procent av handläggarna svarar också att de vet eller delvis vet vart de ska hänvisa arbetssökande för stöd och hur man hanterar ett ärende där arbetssökande uppger att våldet påverkar arbetssökandet.

Undersökningen visar också att Arbetsförmedlingens handläggare alltså fångat upp cirka 1 000 arbetssökande som den senaste månaden svarat ja på rutinfrågan om huruvida de har erfarenhet av våldsutsatthet eller våldsutövande.

Våld dold orsak till arbetslöshet

Nora Salem menar att det är jättebra att våldet uppdagas eftersom det är så omgärdat av skam och skuld, men samtidigt ofta också en dold orsak till arbetslöshet.

 – Vi vet att det finns stora brister i samhällets skyddsnät när det handlar om att fånga upp kvinnor och barn som är utsatta för våld – våldsutsattheten upptäcks helt enkelt inte. Ofta trots att personerna som råkar illa ut, ibland till och med riskerar att dödas, har varit i kontakt med olika myndigheter under tiden de har varit utsatta, säger Nora Salem och tillägger:

– Därför är det glädjande att så många på Arbetsförmedlingen har kunskap om hur man kan stötta våldsutsatta arbetssökande, vilket ökar deras chanser att i slutänden hitta jobb, säger Nora Salem på Arbetsförmedlingen till Fempers nyheter. 

Nora Salem sakansvarig för Ökad upptäckt av våld på Arbetsförmedlingen. Foto: Arbetsförmedlingen

Myndighetsuppdrag att fånga upp våldsutsatthet

Arbetsförmedlingen har sedan 2019 ett regeringsuppdrag att bidra till att upptäcka och fånga upp våldsutsatthet och personer som utsätter andra för våld. Siffror från Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall visar att närmare 21 procent av brottsoffer och gärningspersoner varit i kontakt med Arbetsförmedlingen året innan brottet begicks. Sedan 2019 pågår ett aktivt arbete för att upptäcka våld i nära relationer på Arbetsförmedlingen och på flera andra myndigheter, vilket Fempers nyheter tidigare har rapporterat. Och hösten 2023 införde Arbetsförmedlingen frågan om våld som rutinfråga.

Den som utsätts för våld kan drabbas av ohälsa, förlust av arbete och inkomst och i värsta fall bestående skador och dödsfall. 

Att fråga om våld måste normaliseras såsom våld mot kvinnor är normaliserat

Nora Salem är dock noga med att understryka att våldsutsatta inte är en homogen grupp, utan en grupp med olika behov av stöd.

– En våldsutsatt kan vara utsatt för våld och förtryck av flera orsaker samtidigt, därför är det viktigt att tänka på särskilt utsatta grupper såsom äldre, funktionsnedsatta, hbtqi-personer, utrikesfödda, unga och de som lever i hederskultur.

Salem ser att Arbetsförmedlingens arbete på sikt kan bidra till att myndigheten blir en del av samhällets skyddsnät, där våldsutsatthet fångas upp och personerna kan hänvisas till hjälp och vid behov få rätt stöttning i insatserna för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. 

– Frågan behöver normaliseras. På samma sätt som mäns våld mot kvinnor är normaliserat i samhället så måste det även bli lika normaliserat att prata om det. Att börja fråga är första steget på vägen mot det.

Fakta om enkäten

Enkäten gick ut till cirka 6 500 medarbetare under mars månad och besvarades av närmare 4 400. Undersökningen är en del av uppföljningen av myndighetens regeringsuppdrag om ökad upptäckt av våld.

Den standardiserade frågan om våld ska ställas vid inskrivnings- och uppföljningssamtal i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar, etableringsprogrammet och inom SIUS-programmet och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Med våld avses här våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oavsett relationen mellan brottsoffret och förövaren.

Källa: Arbetsförmedlingen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV