Debatt

Det brottsoffren har gemensamt är att de är kvinnor

Normer och strukturer måste ingå i arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor skriver Föreningen Metoouppropen i en debattartikel.

Mäns våld mot kvinnor är ett gigantiskt strukturellt problem och det är chockerande att det får pågå. Ett normskifte är nödvändigt, och det måste ske nu. Det skriver Anna Velander Gisslén, Ordförande Föreningen Metoouppropen, som tidigare i april deltog i ett möte med regeringen om mäns våld mot kvinnor.

Minst tolv kvinnor misstänks ha mördats i Sverige under årets tre första månader. I nuläget kan konstateras att åtminstone nio av kvinnorna kände den som mördade henne. Det är en otroligt mörk start på 2024.

Varje år mördas i genomsnitt fjorton kvinnor av en man de har eller haft en nära relation med – och detta dödliga våld är bara toppen av ett isberg. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) utsätts var fjärde kvinna för våld i nära relation under sin livstid, men bara en bråkdel polisanmäls. Mörkertalet är stort.

Metoouppropen deltog på möte med regeringen

I ett möte på Regeringskansliet, 5 april, med justitieminister Gunnar Strömmer, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall deltog föreningen Metoouppropen tillsammans med flera samhällsaktörer som bjudits in för att diskutera mäns våld mot kvinnor. Detta våld, som regeringen säger ska bekämpas med samma kraft som gängkriminaliteten, är en akut fråga som kräver akuta insatser.

Regeringen lovar åtgärder, men vi måste se till att orden följs av handling. Vid mötet deltog förutom Metoouppropen även Socialtjänsten, Sveriges Kommuner och Regioner, Polismyndigheten och Brottsofferjouren, för att nämna några. Vi var alla eniga kring att det måste till en långsiktig och ambitiös plan från regeringen och vi närvarande framförde synpunkter på åtgärder. En sak som betonades var behovet av kunskapshöjande insatser. Men detta har diskuterats tidigare och det är nu hög tid att agera.

Ta itu med normer och strukturer för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

För att på allvar bekämpa våldet behövs ett brett engagemang från hela samhället för att förändra de strukturer som möjliggör våldet. Detta kan bara uppnås genom ett ökat fokus på jämställdhet och ett normbrytande arbete. En sådan förändring kan samtidigt bidra till att stävja den fruktansvärda och negativa utvecklingen vi ser med våldsbejakande tendenser som gängkriminalitet där toxiska machostrukturer frodas.

Regeringen måste skyndsamt se till att det vidtas kraftfulla och långsiktiga åtgärder. Tillsätt en plan för att fokuserat förebygga och stoppa våldet. Vi uppmanar regeringen att vidta åtgärder inom följande områden:

 1. Normbrytande arbete
  Mäns våld mot kvinnor förekommer överallt i alla samhällsgrupper, i hela landet –
  vilket metoo tydligt visat. Det krävs tydlighet, fokus och långsiktighet, där
  regeringen tar ansvar för att omedelbart skapa en samhällsförändring. Detta kan
  ske genom att mobilisera alla delar av samhället, både på individ- och
  övergripande nivå, för att uppnå ett normskifte kring kvinnosyn vilket även
  gynnar pojkar och mäns hälsa som i dag far illa av gamla förlegade
  maskulinitetsnormer.
 2. Kompetenshöjning
  Kompetenshöjning inom offentlig sektor är avgörande för att upptäcka och
  förebygga våldet. Utbildning och ökad medvetenhet behövs för att hjälpa
  barnmorskor, vårdpersonal, polis, socialtjänst, pedagoger och lärare i deras
  arbete. Samordning mellan aktörer är viktigt och sekretess får inte hindra kvinnor
  från att få den hjälp de behöver.
 3. Proaktivt arbete
  Arbeta förebyggande med värdegrund, jämställdhet och normer på
  mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, förskola och skola. Beteende och
  normer skapas tidigt, utbildning och insatser måste ske så tidigt och brett som
  möjligt – på högstadiet är det för sent. Även här behövs samordnande insatser
  som involverar aktörer där barn och unga befinner sig, som idrottsföreningar och
  fritidsgårdar. Alla behöver vara med och samarbeta.
 4. Arbetsmiljö
  Sexuella trakasserier är olagligt och får inte förekomma på våra arbetsplatser.
  Skapa en acceleration i ansvar och medvetenhet genom att göra mäns våld mot
  kvinnor till en arbetsmiljöfråga. Högre kunskap måste till hos företagsledare, HR-
  personal, fackliga ombud och arbetstagare. Skapa samarbete och
  kompetenshöjande insatser för och tillsammans med fackförbund och
  arbetsgivarorganisationer. Den psykosociala arbetsmiljön ska vara minst lika viktig
  som den fysiska och trygga förutsättningar för att larma när någon utsätts för
  kränkande särbehandling måste finnas.
 5. Porr
  Barn måste skyddas från skadlig porr. Idag lär sig pojkar och unga män att tända
  på våld och förnedring av kvinnor. Om vi inte agerar riskerar vi att cementera en
  farlig kvinnosyn och bidra till att våldet eskalerar ytterligare och frodas i den
  aggressiva mansnormen som syns i kriminella strukturer som gängkriminalitet.

Brås siffror visar att det i Sverige dödas i snitt fjorton kvinnor varje år och var fjärde kvinna utsätts för våld i nära relationer under sin livstid. Fyra av tio kvinnor uppger även att de någon gång utsatts för sexuella trakasserier enligt Folkhälsomyndigheten. Detta sker i nutid och det alla brottsoffer har gemensamt är att de är kvinnor. Detta våld kostar enligt Jämställdhetsmyndigheten samhället 43 miljarder kronor varje år.

Mäns våld mot kvinnor är ett gigantiskt strukturellt problem och det är chockerande att det får pågå. Ett normskifte är nödvändigt, och det måste ske nu. Vi uppmanar regeringen att sätta in kraftfulla och långsiktiga åtgärder för att göra Sverige till ett land där kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Ett land där kvinnor och barn inte ska behöva vara rädda i sina egna hem – den plats som ska vara den tryggaste av alla.

Anna Velander Gisslén, Ordförande Föreningen Metoouppropen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV