Nyheter

Fysisk aktivitet viktigast för livskvaliteten

Ångestloppet 2013 – loppet arrangeras årligen för att skingra fördomar om psykisk ohälsa och lyfta det faktum att fysisk aktivitet är ett bra hjälpmedel.

Fysisk aktivitet, arbete, avsaknad av smärta, sömn och en känsla av att ha kontroll över sitt liv är de fem variabler som är viktigast för en god livskvalitet. Det visar en ny studie där hälsofaktorer hos män och kvinnor i åldersgruppen 50–64 år har analyserats med hjälp av AI

Den nya studien som har genomförts av forskare vid Lunds universitet har analyserat ett stort antal hälsofaktorer – 356 stycken. Med hjälp av AI har forskarna kunnat rangordna alla dessa hälsofaktorer som har resulterat i en topplista om fem variabler som i fallande ordning spelar allra störst roll för den hälsorelaterade livskvaliteten.

I topp hamnar alltså fysisk aktivitet, följt av arbete, avsaknad av smärta, god sömn och en känsla av att ha kontroll över sitt liv.

– Vi har i princip mätt allt man kan mäta på en människa. Med hjälp av AI analyserades sedan varje variabels betydelse, genom att tillämpa en utarbetad viktningsskala, säger Max Olsson, folkhälsovetare, doktorand vid Lunds universitet och försteförfattare till studie i ett pressmeddelande.

Han pekar på att sjukdom i sig inte verkade spela så stor roll för livskvaliteten, snarare var det konsekvenserna av en sjukdom som var viktig:

– Eftersom många lever med kronisk smärta, blev det en viktig faktor i utfallet. Smärta påverkar många andra aspekter i livet och får därför konsekvenser för livskvaliteten. Men en diagnos i sig var inte starkt kopplad till låg livskvalitet.

Liknande resultat för både kvinnor och män

Hälsorelaterad livskvalitet brukar undersökas genom att respondenter svarar på frågeformulär och kvinnors svar tyder ofta på en lägre hälsorelateroad livskvalitet än männens. I den nya studien har dock medelålders män och kvinnor uppgett en liknande livskvalitet.

Samma hälsovariabler var viktiga för både män och kvinnor men mindre skillnader fanns: Smärta var viktigare för kvinnors fysiska och mentala hälsorelaterade livskvalitet än för männen, och fysisk aktivitet var viktigare för mäns mentala hälsorelaterade livskvalitet än för kvinnor.

Sammantaget menar studien att fysisk aktivitet, arbete, smärta och en känsla av kontroll är faktorer som är starkt kopplade till både fysisk och mental hälsorelaterad livskvalitet. Studien uppmanar därför att folhälsopolitiska insatser tar fasta på dessa variabler och att de riktas mot både män och kvinnor.

– För att lägga grunden till ett långt och lyckligt liv bör de identifierade faktorerna vara ett fokus redan innan medelåldern. En given slutsats – som bekräftas i många studier – är att det är av yttersta vikt att fortsätta fokusera på fysisk aktivitet på gruppnivå för att så många som möjligt ska få en bättre livskvalitet, säger Max Olsson.

Fakta: Hälsorelaterad livskvalitet

Studien Factors important for health-related quality of life in men and women: The population based SCAPIS study har med hjälp av AI analyserat 356 hälsofaktorer.

Studien kommer fram till att fem faktorer är viktigast för den hälsorelaterade livskvaliteten: Fysisk aktivitet, arbete, avsaknad av smärta, sömn och en känsla av att ha kontroll över sitt liv (i fallande skala).

Detta gäller i stort både män och kvinnor även om smärta spelade något större roll för kvinnor och fysisk aktivitet spelade något större roll för män.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV