Evenemang

Demonstration i Märsta mot förvar

SÖNDAG 21 JANUARI, MÄRSTA

ENGLISH BELOW
Sveriges inhumana migrationspolitik tog ingen paus medan stora delar av befolkningen var lediga, firade högtider och ett nytt år. Vecka efter vecka spärras oskyldiga personer in på migrantfängelser runtom i Sverige. Gång på gång bevittnar vi deportationer av personer till städer som de inte har koppling till och till länder där de inte är trygga. Många av våra kamrater har misshandlats under deportationer. Ofta utvisas bara en familjemedlem, barn skiljs brutalt från sina föräldrar och resten av familjen hamnar i en ännu mer utsatt situation på platser där man ofta saknar skyddsnät och kontaktnät. 

Tidöpartierna predikar för att utöka kidnappandet och inspärrandet av migranter i förvar. Denna eskalerande auktoritära politik måste stoppas och fängelselogiken som redan styr en stor del av Sveriges migrationspolitik brytas. Vi kan inte låta det politiska samtalet glida mot en neutralisering av inspärrandet av migranter. Vi motsäger oss kraftigt alla förslag på utökade förvarsplatser under alla skeden i asylprocessen och digital övervakning i form av fotbojor. Ingen mer kriminalisering och bestraffning av migration!

Förvaren är ofta placerade långt ifrån stadsliv och bostadsområden. Förutom att nära och kära tvingas till långa – ibland många timmar långa – resor inför sina besök, hålls de fängslade symboliskt och faktiskt isolerade från resten av samhället. För att kunna göra motstånd tillsammans måste vi bryta den separationen. Som en del av det arbetet ordnas regelbunda demonstrationer utanför flyktingfängelset i Märsta. 

Årets första demonstration utanför flyktingfängelset i Märsta hålls söndagen den 21 januari klockan 13.00. Vi kräver att samtliga fångar befrias och att alla förvar stängs ner. Vi inviger det nya året med förnyat och förstärkt motstånd mot fängslandet och brutaliseringen av våra familjer, kamrater och vänner.
Närmre inpå kommer vi att utannonsera uppsamlingsplatser i Stockholm och Uppsala för den som vill ta pendeln tillsammans och prata om situationen på svenska förvar just nu, och tidigare och framtida motstånd mot dem.

Vi bjuder på fika på tåget. 
Ses där!
Ingen Människa är Illegal 
No Border Boiling Pot
Refugees Welcome Stockholm
SUF Stockholm 
Rainbow Refugees
Fridays For Future Stockholm
Queers Against Fascism
Uppsalas antifascistiska front 
Extinction Rebellion Stockholm
Allt åt alla Uppsala

Sweden’s inhumane migration policy did not take a break while many citizens were off work, celebrating holidays and a new year. Week after week, innocent people are locked up in migrant prisons across Sweden. Time and again we witness the deportation of people to cities they have no connection to and to countries where they are not safe. Many of our comrades have been physically, verbally and mentally abused during deportations. Often only one family member is deported, brutally separating children their parents and leaving the rest of the family in an even more vulnerable situation in places where they often lack safety and contact networks.

The Tidö-coalition wants to expand the kidnapping and detention of migrants. These escalating authoritarian politics must be stopped and the prison logic that already governs much of Sweden’s migration policy must be broken. We cannot allow the political discourse to slide towards a neutralization of the locking up of migrants. We strongly oppose all proposals for increased detention facilities at all stages of the asylum process and digital surveillance in the form of ankle bracelets. No more criminalization and punishment of migration!

Detention centres are often located far from city life and residential areas. In addition to forcing loved ones to travel long distances – sometimes many hours – for visits, prisoners are symbolically and effectively isolated from the rest of society. In order to resist together, we need to break the separation between detainees and the rest of society. As part of this work, regular demonstrations are organized outside the migrant prison in Märsta.

This year’s first demonstration outside the detention center in Märsta, Maskingatan 4, will be held on Sunday, January 21 at 13:00. We demand the release of all prisoners and the closure of all detention centers. We open the new year with renewed and strengthened resistance to the imprisonment and brutalization of our families, comrades and friends.
Later on, we’ll announce pick-up points in Stockholm and Uppsala for those who want to take the train together and talk about the situation in Swedish detention centers right now, and past and future resistance to them.

We’ll bring coffe and snacks! 
See you there!
Ingen Människa är Illegal 
No Border Boiling Pot
Refugees Welcome 
SUF Stockholm
Rainbow Refugees
Fridays For Future Stockholm
Queers Against Fascism
Uppsalas antifascistiska front 
Extinction Rebellion Stockholm
Allt åt alla Uppsala

Evenemang söndag 21 januari kl. 13 till 15 i Märsta.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV