Nyheter

Våld i ungas relationer upptäcks sällan

Brottsförebyggande rådet har tagit fram en rapport om våld i ungas parrelationer – ett tidigare eftersatt område. Den forskning som finns tyder på att unga vuxna är mer utsatta jämfört med äldre vuxna, och att våldets konsekvenser kan vara mer skadliga.

Eftersom kunskap om våld i nära relationer och förebyggande och stödjande arbete för att bekämpa våldet fram tills nu tagits fram från ett vuxenperspektiv är risken stor att våld i ungas relationer inte har upptäckts.

– Våld i ungas parrelationer är allvarligt, och samtidigt ett eftersatt område. Många saknar tillräcklig kunskap om den här typen av våld, både myndigheter som arbetar mer övergripande, vuxna som möter unga i sitt arbete och föräldrar, men även de unga själva. De unga kanske är i sin första parrelation och inte alltid medvetna om var gränserna går för vad som utgör en sund relation, säger Monika Sellgren Karlsson, utredare, Brå i samband med rapportsläppet.

Monika Sellgren Karlsson, utredare
Monika Sellgren Karlsson, utredare. FOTO: Brå.

Brå föreslår förebyggande åtgärder både för unga generellt, men också för unga som löper en högre risk än andra att utöva våld i en parrelation. Man vill också pröva något av de internationella evidensbaserade våldsförebyggande program som har specifikt fokus på våld i ungas parrelationer i skolan.

– Skolan är en viktig aktör. Här vistas de unga en stor del av sin vardag och det är också i skolan som en del av våldet sker. De unga vi intervjuat i studien efterlyser själva mer kunskap och information om relationsvåld, normer och gränser, och där kan skolan spela en viktig roll, säger Lisa Westfelt, utredare, Brå.

Lisa Westfelt, utredare, Brå
Lisa Westfelt, utredare, Brå. FOTO: Lieselotte van der Meijs

Rapporten pekar även på vikten av att förbättra förmågan att upptäcka ungas parrelaterade våld.

Sociologen och utbildaren Linn Moser Hällen som är redaktör för boken Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer menar att ett av de största problemen när det rör våld i nära relationer är att vi ofta inte ens ser våldet eller risken för våld för vissa flickor och kvinnor som är utsatta för att de helt enkelt inte passar in i normbilden. Det gäller till exempel ungdomar, vars problem ofta viftas bort som ”ungdomsdramatik”, eller med ett slentrianmässigt ”det är väl inte så farligt”.

Linn Moser Hällen
Linn Moser Hällen. FOTO: Elisabeth Ohlson

Aktörer inom hälso- och sjukvården, elev- och studenthälsan, liksom barn- och ungdomspsykiatrin har här en viktig roll. Brå bedömer att det finns behov av att i högre utsträckning ställa rutinmässiga frågor om relationsvåld till unga, liksom ett behov av en större enhetlighet i detta arbete.

Det finns väldigt få studier som visar hur utbrett våld bland unga par är i Sverige. Men tidigare forskning tyder på att unga vuxna är mer utsatta jämfört med äldre vuxna, enligt Brå. Det finns dock stora likheter i det våld som förekommer i ungas respektive vuxnas parrelationer. Det gäller våldets dynamik, utveckling och process, samt upplevelser av våldet och dess konsekvenser.

Forskning visar att även om tjejer och killar rapporterar likartade nivåer av våldsutövning i en rad studier, finns det skillnader mellan tjejer och killar när det gäller våldets karaktär, frekvens och konsekvenser. Tjejers våld är ofta lindrigare än killars, och innehåller ett större inslag av verbalt våld, medan killar utövar mer sexuellt våld och mer allvarligt fysiskt våld. Jämfört med killar får tjejer oftare fysiska skador av våldet, behöver oftare vård, rapporterar mer negativa känslomässiga konsekvenser, mer rädsla för sin partner som en konsekvens av våldet, och mer rädsla att bli allvarligt skadad eller att dödas.

Konsekvenserna av våld i en parrelation kan vara mer skadliga för unga än för vuxna. Våldsutsatthet eller våldsutövande under ungdomstidens kritiska utvecklingsfas påverkar möjligheterna till en framgångsrik övergång till vuxenlivet.

Läs även:

2021-10-26 | Intersektionella insikter kan ge bättre stöd till våldsutsatta

2021-10-26 | FN-kommitté kritiserar Sverige för straffriheten vid sexualbrott

2021-05-18 | Nya UR-program om våld i ungas relationer

2021-05-13 | Ny forskning visar på utbrett våld i ungas relationer

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV