Nyheter

AI både motverkar och kan främja jämställdhet

Carlien Scheele, chef för EU:s jämställdhetsinstitut.

Plattformsarbete och artificiell intelligens (AI) är ett växande inslag i EU-länders ekonomier och har potential att främja jämställdhet, men riskerar också att förstärka sexism och diskriminering, samt befästa osäkra arbetsförhållanden. Det visar en ny studie om framtidens ekonomi från EU:s jämställdhetsinstitut.

Över 28 miljoner människor i EU arbetar i dagsläget via digitala plattformar, i så kallade gigjobb, och antalet väntas öka till 43 miljoner 2025. Mellan 2016 och 2020 mångdubblades plattformarnas uppskattade intäkter, från 3 till 14 miljarder euro.

För att förstå vilka som arbetar via digitala plattformar, varför de gör det och vilka utmaningar de ställs inför har jämställdhetsinstitutet European institute for gender equality (Eige) intervjuat nära 5 000 plattformsarbetare. Studien visar att kön spelar roll, både när det gäller orsakerna bakom och vilka utmaningar de möter.

Carlien Scheele, chef för Eige, lyfte fram studien vid ett rundabordssamtal om kvinnors ekonomiska egenmakt i Paris, som det franska EU-ordförandeskapet arrangerade på måndagen.

– AI och gigjobb ingår i framtidens ekonomi och vi behöver säkerställa att de designas och regleras på ett sätt som skyddar människor. Omkring 10 procent av EU:s befolkning har redan utfört gigjobb som matleveranser och taxitjänster. AI blir också alltmer en del av våra vardagsliv, så det är bra att EU utformar lagstiftning gällande båda. Det här är vår chans att redigera bort ålderdomliga stereotyper, sexism och arbetslivets diskriminering och skapa en modern verklighet som tillgodoser både kvinnors och mäns behov, säger Scheele.

Uteblivet stöd

Av kvinnorn i Eiges studie anger 36 procent att de valt plattformsarbete för att det kan kombineras med hushållsarbete och familjeåtaganden. Motsvarande siffra för männen är 28 procent. Men i praktiken är möjligheten begränsad då många arbetar kvällar och helger, på tider de inte kan välja.

Män utför i större utsträckning arbete som är kvinnodominerat via plattformarna jämfört med hur det brukar se ut på den traditionella arbetsmarknaden. Det gäller exempelvis hushållsarbete (46 procent), barnomsorg (39 procent) och inmatning av data (53 procent).

Det kan ses som att gigjobben viss utsträckning utmanar stereotypa könsroller. Samtidigt är det enligt enkäten vanligare att kvinnor utför arbete som inte motsvarar deras utbildningsnivå, vilket ökar risken att de tappar kompetens.

Den EU-lagstiftning som finns på förslag för att förbättra plattformsarbetares arbetsvillkor kan enligt Eige leda till att fler blir formellt anställda, med minimilöner, arbetstidsreglering och betald ledighet. Men i väntan på sådan lagstiftning behöver EU-länderna erbjuda plattformsarbetare stöd. Detta då många drabbats hårt ekonomiskt under covid-19, och utan formell anställning inte är berättigade till statligt stöd.

Reglering välkomnas

I EU och Storbritannien är andelen kvinnor som arbetar inom AI 16 procent, en siffra som minskar i takt med karriärutvecklingen. Bland de med tio års erfarenhet eller mer, utgör kvinnor endast 12 procent. Eiges bedömning är att den mansdominerade arbetsmiljön och brist på finansiering bidrar till att kvinnor lämnar branschen.

Algoritmer riskerar enligt Eige att återskapa diskriminerande mönster, till exempel genom att på mansdominerade arbetsplatser automatiskt avfärda kvinnors cv:n för att de skiljer sig från de vars profiler lett till anställning tidigare.

AI kan också användas för att hantera samhällsproblem som könsrelaterat våld, exempelvis genom att med ansiktsigenkänning upptäcka offer för människohandel på bilder i sexannonser.

Men för att AI ska fungera både för kvinnor och män framhåller Eige att EU och medlemsländerna borde analysera påverkan av ny teknologi ur jämställdhetsperspektiv, och kräva könsbalans bland de involverade i offentligt finansierade projekt, samt utbilda ingenjörer och datavetare i hur de kan undvika diskriminering.

Det sistnämnda, samt att förbättra representationen av kvinnor och minoriteter bland specialister på AI, ingår i det förslag till AI-reglering som EU-kommissionen tagit fram. Syftet är att skapa EU-gemensamma regler om AI som är säkra och förenliga med grundläggande rättigheter, vilket välkomnas av Eige. För att regleringarna ska garantera kvinnors och mäns rättigheter i lika hög grad, har Eige tagit fram en rad verktyg till stöd för EU:s beslutsfattare.

Läs även:

2021-12-28 | Artificiell intelligens kan inte lösa jämställdheten

2021-12-07 | Sexuella trakasserier hinder för jämställda livsinkomster