Nyheter

Mer tid med barnen kan rädda mäns liv

Pappor.

Ny forskning visar att män genom att ta mer ansvar för familjeomsorg kan minska sin sårbarhet för självmord. Samtidigt går forskningen emot rådande teorier om orsaker till mäns högre självmordstal, såsom arbetslöshet eller en maskulinitetskris triggad av jämställdhet.

Studien omfattar ett tjugotal länder, däribland Belgien, Italien, Japan, Kanada och USA, och visar att självmordstalen bland män är lägre i länder där män uppger att de är mer delaktiga i familjens omsorgsarbete. Detta gäller även då arbetslösheten är hög. Det handlar mer specifikt om att män löper lägre risk att begå självmord om de är involverade i att vårda, uppfostra och ta hand om sina barn eller en nära anhörig i behov av stöd.

Enligt studien, som har publicerats i Social psychiatry and psychiatric epidemiology, kan de höga självmordstalen bland män sänkas genom att de tar större ansvar för omsorg om sina barn eller någon annan anhörig.

Silvia Sara Canetto, som är professor i psykologi vid Colorado state university, USA, och medförfattare till studien, menar att det här stöder hennes teori om att mäns sårbarhet för självmord är relaterad till deras beteende i privatlivet. Framför allt deras låga deltagande i omsorgen om barnen, snarare än till hur lyckade de är i det offentliga livet.

Slutsatsen är därför att män bör göras mer delaktiga i att ombesörja omsorgsarbetet i sina familjer.

Sociala faktorer

Runt om i världen är män i majoritet bland dem som dör av självmord, men det är inte allmänt så överallt och i alla åldersgrupper, vilket tyder på att sociala faktorer ligger bakom skillnaderna, enligt Silvia Sara Canetto.

Resultatet innebär ett trendbrott i förhållande till rådande teorier, där de dominerande i Europa, handlar om att mäns höga självmordstal kan kopplas samman med stress och press som män känner i det offentliga livet och inför att bära upp familjens ekonomi.

Det som testas i den nya studien är om självmordsrisken ökar när mäns ekonomiska ansvar hotas, såsom vid ekonomiska kriser eller i samband med pensionering. Samband finns i vissa fall, men långt ifrån i alla länder när man exempelvis tittar på finanskrisen 2008 och åren efteråt.

I studien framkommer istället att färre självmord sker bland män i länder där män generellt är mer involverade i familjens omsorgsarbete. I dessa länder fanns inget samband mellan arbetslöshet och förhöjd självmordsrisk.

I länder där män är mindre eller inte alls involverade i familjens omsorg om barn och vuxna anhöriga i behov av stöd fanns det däremot ett samband mellan arbetslöshet och högre självmordsfrekvens bland män.

Obefogade farhågor

Resultatet i studien utmanar också idén om att mäns självmord är ett symptom på en maskulinitetskris som triggas av ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. För övrigt, konstaterar Silvia Sara Canetto, att mäns högre självmordsdödlighet inte är ett nytt fenomen som sammanfaller med de senaste framstegen i kvinnors sociala och ekonomiska status.

Det är dock inte känt hur omsorgsarbetet i familjen påverkar mäns självmordsbenägenhet i en positiv riktning. Där krävs mer forskning för att ta reda på om det handlar om att män känner mer mening och syfte i livet när de är mer engagerade i familjen, eller om det handlar om att det medför ett större socialt kapital och nätverk, eller om det beror på andra faktorer.

Studien stöder teorin att mäns sårbarhet för självmord förstärks av deras överinvesteringar i försörjarrollen och samtidigt av deras underinvesteringar i familjens omsorgsarbete.

Det har länge varit känt att kvinnor som arbetar mår bättre än de som är arbetslösa.

Män utför två till tio gånger mindre hemarbete än kvinnor.

2022-02-08 | Ny forskning synliggör mäns relation till välfärd